Nie dla budowy kurników – tucz brojlerów – Radzyny

agata-ok

Protestujemy przeciw budowie kurników w naszej okolicy! Budowa dwóch obiektów przeznaczonych do tuczu brojlerów na ponad 100 000 kur przyniesie niewyobrażalne negatywne skutki dla nas, mieszkańców, środowiska i okolicznych rolników. Oczekujemy podjęcia odmownej decyzji w tej sprawie.
Adresat:
Wójt Gminy Kaźmierz Zenon Gałka

Prosimy o podpisywanie petycji w celu ochrony wartości przyrodniczych unikatowej, niezwykle malowniczej miejscowości Radzyny, w tym Zalewu i okolicznych lasów!

Treść petycji:


Sz. P. Zenon Gałka
Wójt Gminy Kaźmierz
Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz

 

Szanowny Panie Wójcie,

W niniejszej petycji prosimy o podjęcie odmownej decyzji w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do tuczu brojlerów wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce numer 144/4 w m. Radzyny, gm. Kaźmierz, obręb Radzyny, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie.

My, niżej podpisani, sprzeciwiamy się budowie dwóch obiektów przeznaczonych do tuczu brojlerów na 112 000 sztuk w każdym cyklu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie pod uwagę szerokiego oporu społecznego wobec tej inwestycji.
Jako obywatele, mamy prawo domagać się, żeby nasz głos nie został zignorowany w procesach decyzyjnych, które będą stanowić, o jakości naszego życia i środowiska.

Inwestycja ma znaleźć się bezpośrednio przy naszych domach i gospodarstwach.
Naszym zdaniem planowane przedsięwzięcie wiąże się z negatywnym wpływem na ludzi i środowisko. Budowa dwóch obiektów przeznaczonych do tuczu brojlerów na ponad sto tysięcy kur przyniesie niewyobrażalne negatywne skutki dla okolicznych mieszkańców i dla środowiska. Wzmożony ruch samochodów ciężarowych z fermy i do fermy, wywóz odchodów, drobiu – drogą, która już i tak do bezpiecznych nie należy.

Ponadto, stałe i codzienne uciążliwości dla mieszkańców związane z eksploatacją kurników polegające na: nadmiernym stężeniu gazów i pyłów wyrzucanych przez urządzenia wentylacyjne, w tym szczególnie szkodliwy dla zdrowia amoniak i siarkowodór oraz nieuniknionej emisji do otoczenia fetoru rozprzestrzeniającego się na obszarze całej wsi.

Jesteśmy przekonani, że planowana inwestycja w negatywny i znaczący sposób wpisze się w życie mieszkańców. Żywimy również obawę o związane z przedsięwzięciem spodziewane uciążliwości odorowe, hałas i emisję zanieczyszczeń.

Nie można zasłaniać się sztywnymi przepisami, o których powszechnie wiadomo, że nie są wystarczające, o czym świadczy raport NIK z badań przeprowadzonych na wielu tego typu fermach:
„Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt są często bardzo uciążliwe dla osób mieszkających w ich sąsiedztwie i środowiska naturalnego. Tymczasem nadzór nad fermami wielkoprzemysłowymi jest dziurawy, bo wyznaczone do kontroli instytucje nie współpracują ze sobą tak, jak powinny: mają rozbieżne dane i nie wymieniają się informacjami. Wykorzystują to niektórzy właściciele ferm i, w zgodzie z prawem, dzielą „na papierze” duże fermy na mniejsze. Podlegają dzięki temu mniej rygorystycznym przepisom, co sprawia, że ich fermy są bardzo uciążliwe dla sąsiadów i środowiska.”

Panie Wójcie, proszę pomyśleć o ludziach tu mieszkających, został Pan wybrany do reprezentowania nas WSZYSTKICH, a nie tylko jednostek. 

Ktoś o nas powiedział „ histerycy” – to proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie oprotestowują budowę tak wielkich kurników w otoczeniu zabudowań mieszkalnych w całym kraju.

Rolnicy obawiają się wstrzymania rozwoju rolnictwa tą decyzją – taka inwestycja to jest rozwój przemysłowy. My cenimy rolników, inaczej by nas tu nie było. Możemy ich zapewnić o swojej przychylności, w zamian oczekując tego samego. A od Pana, jako Włodarza nas wszystkich- rozsądnego zarządzania w ramach zrównoważonego rozwoju.

Nadmienić należy, że wśród osób, które nie zgadzają się na powstanie tak wielkich kurników w Radzynach jest wielu rolników. Krzywdząca jest próba antagonizowania rolników i tzw. nowych mieszkańców gminy. Na co dzień nasze relacje sąsiedzkie są bardzo pozytywne. Są też osoby, które planowały zakup ziemi w Radzynach i wstrzymały się z decyzją po informacji, że mogą tu powstać wielkie kurniki. A to już prawdziwe wstrzymywanie rozwoju wsi.

Z kolei mieszkańcy, którzy nabyli już nieruchomości we wsi wiedzą, że wskutek uciążliwego sąsiedztwa ich nieruchomości objęte negatywnym oddziaływaniem dużej fermy, takim jak np. wyczuwalne okresowo przykre zapachy lub znaczące przekształcenia krajobrazu, narażone są na realny spadek wartości nieruchomości. Warto się nad tym zastanowić, bo dobra lokalizacja i sąsiedztwo wpływa bezpośrednio na cenę rynkową nieruchomości.

Planowana inwestycja niepokoi nie tylko najbliższych sąsiadów, ale także osoby mieszkające kilkaset metrów dalej. Zainteresowanie naszym problemem obejmuje całą Polskę. Zgłaszają się do nas osoby zaniepokojone pomysłem naruszenia unikatowej przyrody Radzyn. Głosy te utwierdzają nas w przekonaniu, że o takie polskie skarby należy szczególnie dbać, bo jest ich coraz mniej.

Radzyny zostały spopularyzowane już dawno jako wieś spokojna i rekreacyjna czemu służą walory naturalne takie Las Radzyński ze swoją fauną i florą. Jak i walory stworzone przez człowieka, może pierwotnie w innym celu, jednak z czasem wpisujące się w profil wsi, czyli Zalew Radzyński, służący wędkarzom, spacerowiczom, turystom i mieszkańcom. Atutem Radzyn są również wyznaczone Ścieżki Edukacyjne Radzyńskie Zagajniki, Ścieżki aktywności przebiegające w lesie i liczne imprezy wędkarskie (około 50 imprez na rok na radzyńskich dwóch zbiornikach). Tutaj aktywnie spędzają czas nie tylko Radzynianie, ale wielu mieszkańców całej gminy.

Szanowny Panie Wójcie, mamy nadzieję, że niniejsza petycja przekona Pana do podjęcia decyzji, na której zyska nasza piękna Gmina, każdy troszczący się o nią obywatel i jego mała Ojczyzna. Pan zapewne zyska opinię dbającego o dobro wszystkich mieszkańców, którzy nie zapomną Panu mądrej decyzji przez kolejnych kilka lat.

Wiemy, że „Wójt jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i to on ostatecznie decyduje o wydaniu bądź odmowie wydania decyzji – na podstawie całokształtu przeprowadzonego przez siebie postępowania. RDOŚ jest tu jedynie organem współdziałającym i jego stanowisko jest wiążące przy określaniu środowiskowych uwarunkowań realizacji danego przedsięwzięcia, nie może jednak przesądzać (jeżeli jest pozytywne) o konieczności wydania decyzji w sytuacji, gdy występują przesłanki odmowy wydania decyzji. Gdyby było inaczej, niemożliwa byłaby np. odmowa wydania decyzji na podstawie art. 81 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), jeżeli tylko uzgodnienie byłoby pozytywne”.

Dlatego liczymy, że tak szeroki protest społeczny będzie dla Pana wiążący.

 

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Szelerski
oraz Mieszkańcy Radzyn i Gminy Kaźmierz

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Petycja ukończona! 05.08.2015 16:45
Zebrano 900 głosów 02.08.2015 9:17
Zebrano 700 głosów 30.07.2015 19:00
Zebrano 400 głosów 30.07.2015 9:10
Zebrano 300 głosów 29.07.2015 21:59
Zebrano 200 głosów 29.07.2015 10:25
Zebrano 100 głosów 28.07.2015 22:49
Zebrano 50 głosów 28.07.2015 16:21
Rozpoczęcie zbierania głosów 28.07.2015 13:34

Komentarze: