Odwołanie dyrektora Regionu Sieci Bydgoszcz Poczty Polskiej pana Karola Górskiego

grafika

Odwołanie dyrektora Regionu Sieci Bydgoszcz Poczty Polskiej pana Karola Górskiego z powodu nieumiejętnego zarządzania placówkami pocztowymi w swoim rejonie, lekceważenia klientów i narażania ich na realne straty.
Adresat:
Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów, Pan Przemysław Sypniewski Prezes Zarządu Poczty Polskiej S. A.
kontakt@kprm.gov.pl

Treść petycji:


                                                                                                                  Łochowo, 30.01.2019 r.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Parasolka

ul. Cisowa 5, 86-065 Łochowo

woj. kujawsko-pomorskie

                                                                                                         Pan Mateusz Morawiecki                        

                                                                                                         Prezes Rady Ministrów 

                                                                                                         Al. Ujazdowskie 1/3

                                                                                                         00-583 Warszawa

 

                                                                                                         Pan Przemysław Sypniewski

                                                                                                         Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

                                                                                                         ul. Rodziny Hiszpańskich 8

                                                                                                         00-940 Warszawa

 

 

Petycja

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870), składamy petycję, działając w interesie publicznym oraz w interesie mieszkańców gminy Białe Błota, wnosząc o odwołanie ze stanowiska dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A. w Bydgoszczy pana Karola Górskiego.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni funkcjonowaniem placówek Poczty Polskiej w regionie zarządzanym przez pana Karola Górskiego. Korespondencja dostarczana jest nieterminowo lub wcale, a składane skargi i reklamacje niczego nie zmieniają. Czujemy się lekceważeni.

Istniejące od 2016 r. problemy lokalowe, etatowe i obsługi klienta placówki nasiliły się w pierwszej połowie 2018 roku. W związku z tym w kwietniu 2018 roku mieszkańcy, reprezentowani przez panią Agnieszkę Drążek złożyli do dyrektora Regionu Sieci pana Karola Górskiego petycję, którą podpisało 535 osób, a 135 osób poparło petycję elektroniczną zamieszczoną w Internecie na:

http://zmienmy.to/petycja/petycja-ws-funkcjonowania-placowki-pocztowej-w-lochowie/

Wnosiliśmy wówczas o zmianę godzin pracy placówki pocztowej w Łochowie (gmina Białe Błota, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie), zwiększenie etatów obsługi klienta, modernizację istniejącego budynku lub zmianę lokalizacji placówki, zniesienie barier dostępu dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi, poprzez odpowiednie dostosowanie (istniejący stan: schody, brak podjazdu, miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, dzwonek na zewnątrz budynku, obsługa osób niepełnosprawnych na ulicy, co wiązało się z opuszczeniem placówki przez obsługę placówki oraz dużym utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych). Oczekiwany stan: placówka na poziomie zero bez barier, umożliwiająca obsługę osób niepełnosprawnych i matek z wózkami, większe pomieszczenie sali obsługi, które zapewni standardy jakości usług oraz godne warunki pracy dla pracowników, zwiększenie liczby etatów w placówce.

Z inicjatywy stowarzyszenia, które podjęło reprezentowania interesów mieszkańców sołectw: Łochowo, Lisi Ogon, Łochowice i Murowaniec, na początku kwietnia ub.r. odbyło się spotkanie w Dyrekcji Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A. w Bydgoszczy, na którym dokonano konkretnych ustaleń jakie działania podejmie dyrekcja regionu sieci w zakresie: zwiększenia etatyzacji, zwłaszcza w godzinach popołudniowych; modernizacji budynku lub zmianę lokalizacji placówki (miejsce miało być w centrum na poziomie zero, aby osoby niepełnosprawne i z wózkami nie miały ograniczonego dostępu do placówki). Dyrektor Karol Górski obiecał poprawę standardów jakości świadczonych usług na tym terenie i rozwiązanie problemów lokalowych placówki do końca grudnia 2018 r.

W lipcu i w sierpniu 2018 roku zgłaszaliśmy dyrektorowi pogorszenie jakości świadczonych usług – nieterminowe dostarczanie przesyłek i korespondencji (ponad miesięczne opóźnienia) w tym również korespondencji sądowej, faktur i rachunków po terminie płatności, skierowań do sanatorium po wymaganym terminie składania dokumentów, co powodowało szkody klientów, nagminne i nieuzasadnione awizowanie przesyłek, mimo, że domownicy byli w domu, poszukiwanie przez klientów zaginionych paczek i listów (filia w Łochowie odsyłała do siedziby w Białych Błotach, z Białych Błot, gdzie paczki również nie było, odsyłano do Łochowa itp.). W połowie roku opóźnienia w dostarczaniu przesyłek lub ich niedostarczanie stają się problemem mieszkańców całej, podbydgoskiej gminy Białe Błota, co związane było z kolei z niewystarczającą obsadą listonoszy.

Na sygnalizowane problemy jedyną reakcją dyrektora Regionu Sieci w Bydgoszczy było pouczanie nas o możliwości złożenia reklamacji/skargi, natomiast brak było skutecznych działań na rzecz poprawy funkcjonowania placówek i doręczeń w terenie. 

Sytuacja była monitorowana do końca grudnia, wielokrotnie kontaktowaliśmy się z dyrektorem panem Karolem Górskim w tej sprawie. Z upływem czasu dyrektor Karol Górski wykazywał coraz większą niepamięć ustaleń i podjętych dobrowolnie w kwietniu 2018 r. zobowiązań, aby w rezultacie 14 grudnia 2018 r. stwierdzić, że na obiecane działania w zakresie modernizacji placówki lub zmianę lokalizacji placówki nie ma pieniędzy, a zobowiązanie podjął mając nadzieję na ich pozyskanie.                                                                      

Tym samym dyrektor zlekceważył partnerów społecznych, którzy podjęli się negocjacji w tej sprawie i mieszkańców, będących klientami poczty i konsumentami. Uczestnicząc w spotkaniu z dyrektorem w kwietniu 2018 r. nie odnieśliśmy wrażenia, że realizacja ustaleń uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków finansowych. Dyrektor Karol Górski podjął w naszej ocenie zobowiązanie powodowany złożoną petycją i eskalacją problemów, związanych z pogarszającą się jakością świadczonych usług. Ustaleń nie dotrzymał.

Skandaliczny jest sposób zarządzania placówkami w Białych Błotach i w Łochowie, co powoduje powstanie realnych zagrożeń, strat i narażenia na stres mieszkańców, zwłaszcza gdy oczekują ważnej przesyłki w określonym terminie. Niedostarczanie przesyłek pocztowych na czas lub wcale, powoduje narażenie mieszkańców na utratę terminów administracyjnych i sądowych (Poczta Polska S.A. wygrała przetarg na dostarczanie korespondencji sądowej i usług tych nie świadczy za darmo), powstanie szkód na skutek wydawanych zaocznie orzeczeń i wyroków z powodu np. niedoręczenia wezwań na rozprawę, upływu terminów sądowych i administracyjnych, niewniesienia środków odwoławczych od zapadłych orzeczeń. Szkód z tego tytułu nie zrekompensuje pozytywnie rozpatrzona reklamacja na drogę, której odsyła nas, działając bez wyobraźni dyrektor regionu sieci Pan Karol Górski, który lekceważy nasze uwagi.

Trwająca od długiego czasu sytuacja świadczy o zaniechaniu działań, zmierzających do poprawy standardów jakości obsługi klientów, braku skuteczności w działaniu i w realizacji zamierzeń przez osoby zarządzające Regionem Sieci Poczty Polskiej S.A., a także rzutuje na wizerunek placówki Poczty Polskiej S.A., co na skutek rozwoju usług elektronicznych powodować może w perspektywie odpływ klientów i zmniejszenie rentowności świadczonych przez operatora pocztowego usług. 

Należy zauważyć, że Poczta Polska S.A. jest operatorem wyznaczonym do pełnienia powszechnych usług pocztowych na lata 2016 – 2025 i generuje zyski z niemałych opłat pocztowych, sprzedaży czasopism, kart telefonicznych itp.

W związku z powyższym oraz słowami samego Pana Dyrektora (w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2018 r., znak: BWK.WS.0500.13903.2018.lM): „w kierunku zapewnienia satysfakcji”, domagamy się odwołania ze stanowiska dyrektora Regionu Sieci
w Bydgoszczy Pana Karola Górskiego. Jako osoba pełniąca funkcję kierowniczą nie uszanował głosu mieszkańców (petentów) a przede wszystkim obietnicy zapisanej w odpowiedzi: „Dziękujemy, za przekazane uwagi pragniemy zapewnić, że zostały przyjęte z należytą powagą i zostaną wykorzystane
w wewnętrznych działaniach służbowych w kierunku zapewnienia satysfakcji”.

 

Marzanna Kreja
Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Parasolka w Łochowie

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 200 głosów 23.03.2019 9:02
Zebrano 100 głosów 13.02.2019 8:17
Zebrano 50 głosów 12.02.2019 16:20
Rozpoczęcie zbierania głosów 11.02.2019 12:01

Komentarze: