Petycja o wyeliminowanie konfliktu interesów, z działalności Rzecznika Praw Dziecka

rpd-v7

INICJATYWA RODZICE KONTRA zwraca się do Państwa z gorącym apelem o poparcie petycji, w celu wyeliminowania z działalności urzędu Rzecznika Praw Dziecka opisanych w uzasadnieniu praktyk urzędu, które godzić mogą w dobro dzieci.
Adresat:
Rzecznik Praw Dziecka
rpd@brpd.gov.pl

Z uwagi na połączenie w działalności Rzecznika Praw Dziecka obszarów aktywności, których nie należy łączyć, apelujemy o poparcie petycji o wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi, pracownicy, współpracownicy oraz pozostałe osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Rzecznika Praw Dziecka, w szczególności Doradcy Prawni Rzecznika Praw Dziecka tj. adwokaci i radcy prawni, działający w imieniu Rzecznika lub/i na jego rzecz, niezależnie od sposobu zatrudnienia (um. o pracę, um. zlecenie, um. o współpracy, um.agencyjna itp.), niezależnie od ich pozycji zawodowej, społecznej oraz posiadanych zasług, nie będą mogli podejmować się równoległych, prywatnych zleceń pochodzących od któregokolwiek z rodziców dzieci, których sprawy prowadzi Rzecznik Praw Dziecka (RPD), tj. wszczął, analizuje, monitoruje lub uczestniczy jako strona trzecia na prawach prokuratora, zaś wszelka aktywność tego rodzaju zostanie uznana za bezprawną.

Treść petycji:


Szanowni Państwo,

 

Działając na podstawie art. 2.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) – zwanej dalej Ustawą o petycjach, działając w interesie własnym na podstawie art. 2.2. pkt 2 Ustawy o petycjach, oraz działając w interesie publicznym na podstawie art. 2.2 pkt 1 Ustawy o petycjach domagam się wprowadzenia przepisów: zdefiniowania pojęcia konfliktu interesów w działalności Rzecznika Praw Dziecka oraz osób (podmiotów) działających w jego imieniu i/lub na jego rzecz określenia zasad identyfikowania przypadków konfliktu interesów w działalności Rzecznika Praw Dziecka i postępowania z nimi oraz zmiany przepisów istniejących:

  • Regulaminu Organizacyjnego Biura Rzecznika Praw Dziecka
  • Wzorców umów zawieranych przez Rzecznika z pracownikami, współpracownikami, osobami oraz podmiotami współpracującymi z Rzecznikiem na pozostałych zasadach

poprzez wprowadzenie do ww. dokumentów zasad odpowiedzialności pracowników, współpracowników oraz innych osób i podmiotów działających na rzecz Rzecznika Praw Dziecka lub w jego imieniu, za działanie w konflikcie interesów lub zaniechanie działania na skutek konfliktu interesów oraz za ukrywanie przypadków konfliktu interesów w działalności Rzecznika Praw Dziecka pomimo posiadania wiedzy o takich przypadkach. Żądam niezwłocznego zdefiniowania przez urząd RPD pojęcia konfliktu interesów oraz wprowadzenia zasad, zgodnie z którymi pracownicy, współpracownicy (oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Rzecznika Praw Dziecka na pozostałych zasadach), w szczególności doradcy prawni Rzecznika Praw Dziecka tj. adwokaci i radcy prawni, działający w imieniu Rzecznika lub/i na jego rzecz, niezależnie od sposobu zatrudnienia (um. o pracę, um. zlecenie, um. o współpracy, um.agencyjna itp.), niezależnie od ich pozycji zawodowej, społecznej oraz posiadanych zasług, nie będą mogli podejmować się równoległych, prywatnych zleceń pochodzących od któregokolwiek z rodziców dzieci, których sprawy prowadzi tj. wszczął, analizuje, monitoruje lub uczestniczy jako strona trzecia na prawach prokuratora, Rzecznik Praw Dziecka (RPD) oraz, zgodnie z którymi łączenie jakiejkolwiek funkcji sprawowanej w RPD, z indywidualną aktywnością prawniczą adwokata lub radcy prawnego w sprawach rodzinnych, w tym występowanie tych adwokatów lub radców (pełniących funkcje doradców prawnych Rzecznika) za pieniądze lub pro bono w charakterze pełnomocników któregokolwiek z rodziców dzieci, których sprawy prowadzi lub prowadził Rzecznik – w każdym takim ujawnionym przypadku będzie uznane za naruszające dobro i interesy dziecka, za nieetyczne, naganne oraz szkodliwe społecznie i (jeżeli nie jest w obecnym stanie prawnym) będzie regulaminowo lub/i prawnie zakazane oraz uznane za niedopuszczalne, zaś pomysłodawcy i zwolennicy tego procederu z biura Rzecznika Praw Dziecka, zostaną niezwłocznie odsunięci od zajmowanych stanowisk, zaś prawnicy i kancelarie prawnicze, które w ten sposób dorabiają, które nadużyły udzielonego im publicznego zaufania, zostaną bezterminowo pozbawione dotychczasowych zleceń ze Skarbu Państwa – Biura Rzecznika Praw Dziecka, z uwagi na y.

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z uzasadnieniem petycji, mogą poznać pełną treść na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Rzecznika Praw Dziecka w zakładce Petycje 2017 lub bezpośrednio pod linkiem: http://bip.brpd.gov.pl/sites/default/files/petycje/petycja_o_wyeliminowanie_konfliktu_interesow_z_dzialalnosci_rzecznika_praw_dziecka_2.pdf

Niniejsza petycja została wniesiona do urzędu Rzecznika Praw Dziecka w dniu 6 marca 2017 r. Jej losy ważyć się będą na biurku Rzecznika Praw Dziecka do dnia 6 czerwca 2017 r. Zwracamy się również do Państwa z gorącym apelem o jej poparcie, w celu wyeliminowania z działalności urzędu Rzecznika Praw Dziecka opisanych w uzasadnieniu praktyk.

 

Ewa Sikorska,
INICJATYWA RODZICE KONTRA

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 50 głosów 02.11.2017 20:35
Zebrano 20 głosów 11.06.2017 17:48
Rozpoczęcie zbierania głosów 26.04.2017 9:53

Komentarze: