Petycja o zwołanie sesji Rady Miasta Sulejówek w trybie pilnym na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta

Podpisz-petycję11

Petycja ma na celu zwrócenie uwagi radnych na ważne aspekty związane z głosowaniem nad przyjęciem projektu zmieniającego okręgi wyborcze w Mieście Sulejówek które odbyło się na LII sesji rady miasta oraz prośbę do Przewodniczącego o ponowne zwołanie sesji i przeprowadzenie głosowania jeszcze raz.
Adresat:
Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Pan Daniel Dąbrowski
dabrowski.daniel@wp.pl

Zgodnie ze Statutem Rady Miasta Sulejówek mieszkańcy mają prawo składać petycje do Rady Miasta. Petycję złożoną do Rady Przewodniczący kieruje do komisji Rady właściwej ze względu na zakres rzeczowy uprawnień celem analizy i wypracowania stanowiska. Komisja, do której skierowano petycję, może zwrócić się do Burmistrza lub innychkomisji o wyrażenie opinii o złożonej petycji.Stanowisko wypracowane przez Komisję, do której skierowano petycję, przedkładane jest Radzie w formie projektu uchwały. Zgodnie z ustawą o o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi Rada Miasta powinna do końca marca na uchwalenie decyzji w sprawie podziału miasta Sulejówek na okręgi wyborcze. Dla mieszkańców Sulejówka oznacza to, że aby przewodniczący mógł zwołać Sesję Rady Miasta w trybie Pilnym petycja powinna zostać dostarczona do Poniedziałku(26/03/2018) gdyż czas na zwołanie sesji w trybie pilnym wynosi 3 dni. Naszym celem jest zebranie 1000 głosów aczkolwiek nie ma górnej granicy dlatego zachęcamy wszystkich do jej podpisywania. Pokażmy radnym, że interesujemy się sytuacją w naszym mieście.

Treść petycji:


Pan
DĄBROWSKI Daniel
Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

 

W związku z przyjęciem na LII sesji Rady Miasta Sulejówek (dn. 22.03.2018 r) uchwały w sprawie podziału miasta Sulejówek na okręgi wyborcze apeluję o wystąpienie Pana do Burmistrza Miasta Sulejówek o ponowne przedstawienie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sulejówek w brzmieniu zgodnym z projektem uchwały (druk nr. 427) oraz o zwołanie sesji Rady Miasta w trybie pilnym na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30.03.2018 i ponowne głosowanie w sprawie przedstawionego przez burmistrza projektu.

 

Przegłosowany w dniu 22/03/2018 projekt uchwały Burmistrza wraz z poprawką komisji finansów nie uwzględnia zmian demograficznych w naszym mieście, nie jest równy ani sprawiedliwy, nie zachowuje demokratycznych standardów państwa prawa, w tym umocowanej konstytucyjnie zasady równości wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego  a ponadto:

1.      Przedstawiona i przegłosowana przez radnych poprawka komisji finansów nie była dostępna publicznie, mieszkańcy miasta Sulejówek nie mogli się z nią zapoznać i zdecydować o ewentualnym wystąpieniu na sesji Rady Miasta w tej sprawie bądź poinformować Radnych o swojej opinii w tej sprawie

2.      Przegłosowana poprawka komisji finansów przedstawiona została na sesji rady miasta bez publicznego udostępnienia (np. na rzutniku lub w formie papierowej) dokumentu „Mapka pomocnicza do załącznika do uchwały nr LII/…/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018r. przedstawiająca poprawkę zgłoszoną do projektu Burmistrza przez Komisję Finansów” co uniemożliwiło Radnym, a także obecnym na sesji mieszkańcom Sulejówka, zaznajomienie się z pełną treścią poprawki również na sesji rady miasta

3.      Nie wszyscy Radni otrzymali projekt poprawki przed sesją w celu zapoznania się z nim, co postawiło Radnych w sytuacji konieczności podjęcia decyzji bez odpowiedniego czasu na przeanalizowanie zaproponowanych modyfikacji pierwotnej treści projektu uchwały –modyfikacji, które w istocie całkowicie zmieniły tę treść. Ponadto fakt wcześniejszego zapoznania się z treścią poprawki jedynie przez część Radnych oznacza ich całkowicie nieuprawnione uprzywilejowanie względem pozostałych Radnych, którym udostępniono propozycje zmian zaledwie na kilka minut przed momentem głosowania oraz zaburzenie zasady równego dostępu do informacji gdyż przypuszczalnie tylko członkowie komisji finansów mieli pełną wiedzę w tym temacie.

4.      Tak ważna decyzja dla mojego Miasta, przesądzająca na kilkanaście następnych lat o najbardziej elementarnych uwarunkowaniach lokalnych procedur wyborczych, została podjęta różnicą jednego głosu, co w kontekście nieudostępnienia projektu do wiadomości publicznej, a tym bardziej nie udostępnienia projektu niektórym radnym, mogło skutkować podjęciem decyzji bez odpowiedniego rozpatrzenia wszystkich aspektów sprawy.

 

W świetle przytoczonych wyżej argumentów apeluję do Pana Przewodniczącego o podjęcie działań na rzecz ponownego rozpatrzenia przez Radę Miasta oryginalnego projektu burmistrza w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze.

 

Jednocześnie oświadczam, że w pełni popieram pierwotną propozycję podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze przedstawioną w projekcie Burmistrza zgodnie z brzemieniem projektu druk nr. 427, i jestem przeciwny modyfikowaniu jej w sposób zaproponowany w poprawce Komisji Finansów

 

Z poważaniem,

Nikon Gawryluk

(oraz obywatele wspierający inicjatywę, zgodnie z listą podpisów)

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 26.03.2018 9:15

Komentarze: