„Porozmawiajmy o dzielnicach” – dzielnice dla Kielc!

TLO2

Wnosimy o wprowadzenie zmian do Statutu Miasta Kielce, umożliwiających utworzenie na terenie Miasta Kielce jednostek pomocniczych (dzielnic). Pozwoli to na dalszą debatę nad dzielnicami w mieście, a w przyszłości - wprowadzenie jednostek pomocniczych.
Adresat:
Rada Miasta Kielce
bip@um.kielce.pl

 

Kielce, 27 listopad 2017 r.

Rada Miasta Kielce

ul. Rynek 1

25-303 Kielce

 
„POROZMAWIAJMY O DZIELNICACH”

PETYCJA W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Kielce umożliwiających utworzenie na terenie Miasta Kielce jednostek pomocniczych gminy

            Fundacja „Pestka” wraz z aktywnie i społecznie działającymi mieszkańcami Miasta Kielce rozpoczęła prace zmierzające do wprowadzenia na terenie naszego miasta jednostek pomocniczych samorządu gminnego w postaci dzielnic/osiedli/sołectw. Zaprezentowaliśmy mieszkańcom rolę jednostek pomocniczych w życiu społeczności samorządowej, a także koncepcję funkcjonowania rad dzielnic oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, w tym kwoty przekazywanej do dyspozycji rad jednostek pomocniczych. W tworzeniu koncepcji uczestniczyli mieszkańcy osiedli, przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, historycy oraz eksperci.

            Przeprowadzono w tej sprawie otwartą debatę publiczną z udziałem mieszkańców Kielc w dniu 18 października 2017 r. w sali kominkowej WDK przy ul. Ściegiennego 2 w Kielcach, podczas której ekspert z krakowskiego Stowarzyszenia Kraków 2.0 oraz wieloletni radny dzielnicy Krowodrza w Krakowie przedstawili ideę dzielnic.  Dużym zainteresowaniem cieszył się filmik zamieszczony z tej debaty na FB Fundacji PEStka i na YouToube (dotarł do ponad 1300 osób). Głosy mieszkańców, z którymi stykamy się podczas licznych spotkań organizowanych na terenie miasta, wskazują na potrzebę zainicjowania autentycznej debaty oraz przeprowadzenia szerokiego procesu partycypacji w sprawie powołania jednostek pomocniczych Miasta Kielce.

            Pragniemy również nadmienić, iż Kielce jako jedyne miasto wojewódzkie w Polsce nie posiada jednostek pomocniczych.

            Wprowadzenie jednostek pomocniczych miasta pozwoli na zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, zwiększenia możliwości do partycypowania mieszkańców w życiu społecznym, jak również w finansach publicznych, a także kształtowania i budowania tożsamości lokalnej oraz społeczeństwa obywatelskiego na poziomie „mikro-społeczności”.

             Warto dodać, iż obecnie w Sejmie RP procedowana jest ustawa „w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. W myśl przedłożonego projektu jednostki pomocnicze gminy są niezbędne m.in. do tworzenia budżetu obywatelskiego z pulą podzieloną terytorialnie.

            Równolegle do złożonej petycji, zainicjowana została grupa robocza, która przy współpracy z wolontariuszami przeprowadza zbieranie podpisów popierających nasze stanowisko. Ponadto treść petycji została udostępniona na ogólnopolskim portalu www.zmienmy.to, na którym można w sposób elektroniczny poprzeć ideę. Powstał również film naszego autorstwa promujący utworzenie jednostek pomocniczych oraz hashtag w portalach społecznościowych #kieleckiedzielnice.

            W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian do Statutu Miasta Kielce, przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/723/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kielce, umożliwiając utworzenie na terenie Miasta Kielce jednostek pomocniczych (dzielnic/osiedli/sołectw) zgodnych z art. 5 ust. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

            W załączeniu przesyłamy skonsultowany społecznie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/723/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kielce. Chcemy tę koncepcję poddać szerokim konsultacjom z mieszkańcami.

            Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 17 Ustawy o samorządzie gminnym, jednym z zadań własnych gminy jest „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”. W chwili obecnej Statut Miasta Kielce nie posiada zapisów umożliwiających budowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez powołanie jednostek pomocniczych Miasta Kielce. Proponowane rozwiązanie likwiduje to zaniedbanie legislacyjne.

Treść petycji:


Fundacja „PEStka”

ul. Piłsudskiego 36/20

25-431 Kielce

fundacja.pestka@gmail.com

        Tel. 41 341 74 96

 

Kielce, 27 listopad 2017 r.

Rada Miasta Kielce

ul. Rynek 1

25-303 Kielce

 

 

 „POROZMAWIAJMY O DZIELNICACH”

PETYCJA W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Kielce umożliwiających utworzenie na terenie Miasta Kielce jednostek pomocniczych gminy

 

 

 

            Fundacja „Pestka” wraz z aktywnie i społecznie działającymi mieszkańcami Miasta Kielce rozpoczęła prace zmierzające do wprowadzenia na terenie naszego miasta jednostek pomocniczych samorządu gminnego w postaci dzielnic/osiedli/sołectw. Zaprezentowaliśmy mieszkańcom rolę jednostek pomocniczych w życiu społeczności samorządowej, a także koncepcję funkcjonowania rad dzielnic oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, w tym kwoty przekazywanej do dyspozycji rad jednostek pomocniczych. W tworzeniu koncepcji uczestniczyli mieszkańcy osiedli, przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, historycy oraz eksperci.

            Przeprowadzono w tej sprawie otwartą debatę publiczną z udziałem mieszkańców Kielc
w dniu 18 października 2017 r. w sali kominkowej WDK przy ul. Ściegiennego 2 w Kielcach, podczas której ekspert z krakowskiego Stowarzyszenia Kraków 2.0 oraz wieloletni radny dzielnicy Krowodrza w Krakowie przedstawili ideę dzielnic.  Dużym zainteresowaniem cieszył się filmik zamieszczony z tej debaty na FB Fundacji PEStka i na YouToube (dotarł do ponad 1300 osób). Głosy mieszkańców, z którymi stykamy się podczas licznych spotkań organizowanych na terenie miasta, wskazują na potrzebę zainicjowania autentycznej debaty oraz przeprowadzenia szerokiego procesu partycypacji w sprawie powołania jednostek pomocniczych Miasta Kielce.

            Pragniemy również nadmienić, iż Kielce jako jedyne miasto wojewódzkie w Polsce nie posiada jednostek pomocniczych.

            Wprowadzenie jednostek pomocniczych miasta pozwoli na zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, zwiększenia możliwości do partycypowania mieszkańców w życiu społecznym, jak również w finansach publicznych, a także kształtowania
i budowania tożsamości lokalnej oraz społeczeństwa obywatelskiego na poziomie „mikro-społeczności”.

             Warto dodać, iż obecnie w Sejmie RP procedowana jest ustawa „w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. W myśl przedłożonego projektu jednostki pomocnicze gminy są niezbędne m.in. do tworzenia budżetu obywatelskiego z pulą podzieloną terytorialnie.

            Równolegle do złożonej petycji, zainicjowana została grupa robocza, która przy współpracy z wolontariuszami przeprowadza zbieranie podpisów popierających nasze stanowisko. Ponadto treść petycji została udostępniona na ogólnopolskim portalu www.zmienmy.to, na którym można
w sposób elektroniczny poprzeć ideę. Powstał również film naszego autorstwa promujący utworzenie jednostek pomocniczych oraz hashtag w portalach społecznościowych #kieleckiedzielnice.

            W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian do Statutu Miasta Kielce, przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/723/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kielce, umożliwiając utworzenie na terenie Miasta Kielce jednostek pomocniczych (dzielnic/osiedli/sołectw) zgodnych z art. 5 ust. Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

            W załączeniu przesyłamy skonsultowany społecznie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/723/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kielce. Chcemy tę koncepcję poddać szerokim konsultacjom
z mieszkańcami.

            Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 17 Ustawy o samorządzie gminnym, jednym
z zadań własnych gminy jest „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”. W chwili obecnej Statut Miasta Kielce nie posiada zapisów umożliwiających budowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez powołanie jednostek pomocniczych Miasta Kielce. Proponowane rozwiązanie likwiduje to zaniedbanie legislacyjne.

W załączeniu do petycji zamieszczamy projekt uchwały wprowadzającej proponowane zmiany.

 

Wyrażam zgodę na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję.

 

 

                                                                                                                      Z poważaniem           

                                                                                                                   Anna Mikołajczyk

                                                                                                     Prezes Zarządu Fundacji „PEStka”

                                                                                                            wraz z mieszkańcami Kielc

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Petycja ukończona! 07.12.2017 21:55
Zebrano 90 głosów 05.12.2017 21:28
Zebrano 70 głosów 04.12.2017 12:22
Zebrano 50 głosów 02.12.2017 8:51
Zebrano 20 głosów 01.12.2017 9:15
Zebrano 10 głosów 30.11.2017 22:19
Rozpoczęcie zbierania głosów 30.11.2017 16:35

Komentarze: