STOP lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej

stop

W obronie lekarzy poddawanych represjom ze strony korporacji lekarskich oraz w imię szczególnej ochrony wszystkich pacjentów w Polsce, szczególnie dzieci, domagamy się oczyszczenia polskiej administracji publicznej z osób działających w konflikcie interesów, piastujących ważne stanowiska publiczne.
Adresat:
Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów
kontakt@kprm.gov.pl

Obecna sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji, aby skutecznie i trwale zażegnać problem działalności funkcjonariuszy publicznych na rzecz różnego rodzaju biznesów, kosztem praw i majątku obywateli w szczególności w zakresie zdrowia publicznego. Sytuacja taka jest skandaliczna i ma kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Osoby takie mają szerokie pole do narzucania obywatelom obowiązków realizujących interesy branży przez którą są finansowani, oraz posiadają narzędzia do niszczenia ludzi, którzy występują w interesie obywateli sprzecznym z interesami branży (np. represjami zagrożeni są lekarze realizujący prawa pacjenta – korporacje lekarskie prowadzą postępowania przeciw nim w odpowiedzi na apele ekspertów pracujących na rzecz koncernów farmacetuycznych).

Treść petycji:


Sz. P.  Beata Szydło
Prezes Rady Rady Ministrów
Sz. P. Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

oraz Rada Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowna Pani Premier,
Szanowne Panie i Panowie Ministrowie,

W imię szczególnej ochrony wszystkich pacjentów w Polsce, szczególnie małych dzieci, domagamy się oczyszczenia polskiej administracji publicznej z osób działających w konflikcie interesów, piastujących ważne stanowiska publiczne, oraz zmiany przepisów prawa, które uniemożliwią w przyszłości powoływanie takich osób.

Obecna sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji, aby skutecznie i trwale zażegnać problem działalności funkcjonariuszy publicznych na rzecz różnego rodzaju biznesów, kosztem praw i majątku obywateli w szczególności w zakresie zdrowia publicznego. Sytuacja taka jest skandaliczna i ma kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli naszego kraju.

Osoby takie mają szerokie pole do narzucania obywatelom obowiązków realizujących interesy branży przez którą są finansowani, oraz posiadają narzędzia do niszczenia ludzi, którzy występują w interesie obywateli sprzecznym z interesami branży (np. represjami zagrożeni są lekarze realizujący prawa pacjenta).

Domagamy się natychmiastowego usunięcia takich osób z pełnionych funkcji związanych ze zdrowiem, a także przeprowadzenia szerokiego audytu wszystkich tego rodzaju stanowisk samodzielnych, oraz w składach zespołów „eksperckich” działających przy różnych organach państwa jako „ciała doradcze” (m.in. Rada Sanitarno-Epidemiologiczna powołana przez GIS i Rada ds. Zdrowia Publicznego):

Członkowie Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych – powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia i dowody na współpracę z koncernami farmaceutycznymi:
prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – Zastępca przewodniczącego Zespołu http://www.podyplomie.pl/?id=apd_imm_program (grant edukacyjny firmy Baxter Polska oraz grant od firmy Pfizer na badanie dot. szczepionki przeciw pneumokokom, która ma być obowiązkowa i refundowana od 2017 r.)
dr n. med. Paweł Grzesiowski – Sekretarz Zespołu, po opuszczeniu stanowiska w Narodowym Instytucie Leków założył prywatną Fundację Instytut Profilaktyki Zakażeń o koniecznych do wyjaśnienia źródłach finansowania. http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf (wykłady dla GSK, Polfa)
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki – członek Zespołu
http://www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html (stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X
(uczestniczył w badaniach klinicznych, wykładach sponsorowanych oraz korzystał z pomocy finansowej przy wyjazdach na kongresy naukowe od kilku firm produkujących szczepionki)
dr hab. n. med. Teresa Jackowska – członek Zespołu oraz Krajowy Konsultant ds. Pediatrii, a także doradca ”społeczny” Rzecznika Praw Dziecka
http://www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/oswiadczenia-konsultantow-w-ochronie-zdrowia (według swojego oświadczenia wykonuje zajęcia zarobkowe zlecone przez producentów szczepionek Pfizer, MSD, GSK i Novartis)
prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn – członek Zespołu
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X (honoraria za wykłady/konsultacje, finansowanie uczestnictwa w konferencjach i kongresach naukowych (MSD i GSK), prowadzenie badań klinicznych (GSK))
prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz – członek Zespołu
http://www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html (stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK)
Oraz:
prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz – Kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej w Narodowym Instytucie Leków – http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf (grant naukowy GSK)
Dorota Zawadzka – doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka – współpraca z producentem szczepionki przeciw rotawirusom http://www.bialystokonline.pl/superniania-poprowadzi-warsztaty-w-bialymstoku,artykul,71847,9,1.html oraz producentem margaryny https://www.youtube.com/watch?v=uRnOilSRrvY
Krzysztof Łanda – prezes Fundacji Watch Health Care finansowanej przez koncerny farmaceutyczne, który został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/fundacja-watch-health-care-sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-okres-od-1-stycznia-2013-do-31-grudnia-2013.pdf.pdf

Od 2008 do 2015 wspólnik w HTA Audit Stabrawa, Łanda, Kordecka sp.j. („Naszymi klientami są największe koncerny farmaceutyczne oraz producenci wyrobów medycznych.” http://htaaudit.eu/)

• i inni.

Domagamy się także wyjaśnienia sprawy billboardów o nieznanym źródle finansowania rozwieszonych w Krakowie przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Lidii Gądek – posłanki na Sejm RP z listy PO – http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/6242676,nielegalne-billboardy-poslanki-lidii-gadek,id,t.html

Jednocześnie w związku z uchwaleniem przez poprzedni parlament Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która w efekcie spowoduje nieograniczone rozszerzanie listy przymusowych szczepień bez odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje i powikłania poszczepienne oraz bezpieczeństwo dzieci, oczekujemy:

1. Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie, zmiany zaczynając od przyjęcia poprawek dot Art. 17 ustawy o chorobach zakaźnych (pełna informacja o powikłaniach i monitorowanie stanu zdrowia pacjenta).
2. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań współfinansowanego przez producentów szczepionek dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.
3. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).
4. Uznania konstytucyjnej niedopuszczalności sankcji stosowanych przez wojewodów wynikających z obowiązku szczepień lub zapewnienia ich dobrowolności wzorem 16 państw europejskich oraz usunięcia zapisu o obowiązku z ustaw.
5. Utworzenia odrębnego organu odpowiedzialnego za nadzór nad powikłaniami poszczepiennymi w tym NOP – obecnie nadzór ten prowadzony jest w rażącym konflikcie przez organ nadzorujący i egzekwujący jednocześnie tzw. „wyszczepialność” oraz handlujący preparatami szczepionkowymi.

Oczekujemy również zainicjowania zmian koniecznych dla bezpieczeństwa dzieci oraz zmierzających do realizacji naszych postulatów poprzez:
przeprowadzenie kontroli organów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu szczepień mając na względzie zgłoszone przez poszkodowanych nieprawidłowości podczas debaty „Obowiązek szczepień w Polsce”, która odbyła się na terenie Sejmu RP 15.09.2015 r.  (transmisja dostępna na stronie http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=0A9CDA6763C337FDC1257EC000218CD3)
przeprowadzenie kontroli w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa związane z systemem szczepień w Polsce, (biorąc pod uwagę przebieg ww. debaty oraz konferencji prasowej dostępnej na stronie sejmu http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=B7579106DD0300E2C1257EAE002DCC73#)
przeprowadzenie kontroli organów administracji odpowiedzialnych za nakładanie grzywien w celu przymuszenia do szczepień – jak wynika z opinii prawnej Biura Analiz Sejmowych o sygnaturze BAS-WAL-1686/15 z dnia 17.08.2015 r., oraz opinii prawnej uzupełniającej o sygnaturze BAS-WAL-1912/15 z dnia 11.09.2015 r., przygotowanych na zgłoszenie Posłanki PO Bożeny Szydłowskiej,  zawieranie porozumień pomiędzy Wojewodami a Inspekcją Sanitarną w zakresie prowadzenia postępowań i egzekucji w sprawie nie poddania dziecka szczepieniom przymusowym, jest bezprawne – analiza przywołuje 7 wyroków NSA będących dowodem opisanego stanu prawnego. Na przestrzeni kilku ostatnich lat urzędnicy usiłują stosować już trzecią i czwartą bezprawną ścieżkę administracyjną, co potwierdzają kolejne orzeczenia NSA, łamiąc prawo krajowe i międzynarodowe.
inicjatywę ustawodawczą uwzględniającą postulaty STOP NOP.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pani Premier i całego rządu o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji, biorąc pod uwagę potrzebę ustalenia pełnych kosztów społecznych i ekonomicznych powikłań poszczepiennych, ponoszonych zarówno przed budżet państwa, jak i rodziny.

Nadmieniamy, że Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ podejmie ponownie śledztwo po uchyleniu przez sąd postanowienia o umorzeniu w sprawie braku nadzoru nad systemem rejestracji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Jeśli nasza inicjatywa spotka się z pozytywną odpowiedzią, deklarujemy wsparcie merytoryczne.

 

Z wyrazami szacunku,

Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

os. Jagiellońskie 69/1

61-217 Poznań

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

POLSKA WZYWA ŚWIAT DO PROTESTU PRZECIW PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ 3 CZERWCA 2017 R.

POLSKA

Kraj, w którym za petycję możesz trafić do więzienia!

Kraj, w którym maleńkiemu noworodkowi jest wstrzykiwana ryzykowna szczepionka przeciw gruźlicy – wycofana już 18 lat temu w Niemczech!
Kraj, w którym szczepi się nawet wcześniaki przeciw zakażeniom wzw B z powodu ignorowania standardów higieny w placówkach medycznych – tanią, koreańską szczepionką nie stosowaną nigdzie w Europie!
Kraj, w którym ciągle podaje się wycofaną w Europie, bardziej ryzykowną, pełnokomórkową szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi.
Kraj, w którym przetarg na szczepionkę przeciw pneumokokom wygrywa koncern, dla którego pracował wiceminister zdrowia.
Kraj, w którym szczepi się dzieci niedopuszczonymi do obrotu szczepionkami stosując przepisy dotyczące… klęski żywiołowej.
Kraj, w którym zmuszą cię grzywną do zgody na podanie tych „dobrodziejstw” dziecku.
Kraj, który nie ratyfikował Konwencji Bioetycznej i testuje się w nim najwięcej w Europie szczepionek.

Kraj, w którym władza i korporacje cenzurują programy telewizji publicznej, bo do głosu dopuszczono w nich rodziny dzieci poszkodowanych przez obowiązkowe szczepienia.
Kraj, w którym lekarzom zakłada się sprawy w sądzie o odebranie prawa wykonywania zawodu za informowanie o działaniach niepożądanych produktów farmaceutycznych.
Kraj, w którym lekarze nie potrafią rozpoznawać odczynów i powikłań poszczepiennych.
Kraj, w którym szczepi się największy na świecie procent dzieci, mimo najmniejszej liczby szczepionych przeciw grypie lekarzy.
Kraj, w którym jedynym praktycznym przeciwwskazaniem do szczepienia jest zgon dziecka.
Kraj gdzie koncerny zamawiają medialne kampanie szczujące społeczeństwo przeciw jedynym adwokatom praw pacjenta strasząc zmyślonymi epidemiami!
Kraj, w którym główny urzędnik rapuje zamiast wykonywać swoje obowiązki kpiąc z poszkodowanych przez zaniedbania obywateli.
Kraj, w którym wycofuje się „ze skutkiem natychmiastowym” uznaną za niebezpieczną doustną szczepionkę przeciw polio, a jednocześnie zastrzega, że ma być zużyta „do wyczerpania zapasów”.
Kraj, w którym nie ma odszkodowań dla ofiar, a lekarze i urzędnicy są ponad prawem.

POLSKA – kraj w którym za petycję, która ma to zmienić możesz trafić do więzienia.

Paradoks polega na tym, że Polska leży w Europie, gdzie szczepienia w większości państw są dobrowolne, a rodzice MAJĄ WYBÓR: czy, czym i kiedy zaszczepić dziecko.

W Europie, gdzie mogą również wybrać szczepionki pojedyncze i szczepić w dłuższych odstępach czasu. Mogą też zrezygnować ze szczepień bez żadnych konsekwencji prawnych i kar. Nigdzie nie spowodowało to epidemii, którymi jesteśmy regularnie straszeni w mediach.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Podpisz petycję o wolność wyboru w Europie: Respect, promote and protect freedom of informed vaccination consent throughout Europe

June 3 – International Vaccine Injury Awareness Day

http://stopnop.com.pl/wzywamy-europe-i-swiat-do-protestu-przeciw-przymusowi-szczepien-3-czerwca-2017-r/

29.03.2017 17:33
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

CZY PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY DECYDUJE O SZCZEPIENIACH DZIECI ZA POŚREDNICTWEM RADY SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ?

Stowarzyszenie STOP NOP wysłało do Głównego Inspektoratu Sanitarnego wniosek o udzielenie informacji publicznej z pytaniami dotyczącymi konfliktu interesów członków Rady Sanitarno – Epidemiologicznej, której niektórzy członkowie mają bliskie związki finansowe z przemysłem farmaceutycznym. Nikt jednak tego nie sprawdza i nie weryfikuje.

Program Szczepień Ochronnych powstaje na bazie rekomendacji Rady oraz Pediatrycznego Zespołu Ekspertów działających przy Ministrze Zdrowia. Na tej podstawie opracowywane jest rozporządzenie, które określa, jakie szczepienia wchodzą w zakres obowiązkowego kalendarza szczepień, ich częstotliwość i terminy.

Pani Izabela Kucharska – Zastępca Głównego Inspektora – Sanitarnego udzieliła odpowiedzi, że prawo nie obliguje członków Rady do składania oświadczeń o braku konfliktu interesów, a za swoją działalność nie pobierają wynagrodzenia.

Konieczna jest kontrola państwowa i społeczna nad wpływem przemysłu farmaceutycznego na system ochrony zdrowia, a szczególnie system szczepień, czego dotyczy nasza petycja Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej.

Członkami RSE obecnie są:
1. Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak

2. Sekretarz: Dr hab. n. med. Piotr Tyszko

3. Dr Maciej Bobkowski

4. Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz

5. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński

6. Prof. dr hab. n. med. Mirosław J.Wysocki

7. Prof. dr hab. n.przyr. Lidia Brydak

8. Prof. dr hab. n. med. Józef Knap

9. Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

10. Dr Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn

11. Dr hab. n. med. Leszek Markuszewski

12. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

13. Prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski

14. Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

15. Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

16. Dr Bogdan Wojtyniak, prof. nadzw. NIZP-PZH

17. Dr n. med. Andrzej Kosiniak Kamysz

O czym decyduje Rada Sanitarno – Epidemiologiczna?

Rada Sanitarno-Epidemiologiczna jest organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa jej zadania, którymi są m.in. sprawowanie:

„zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej”.
Art. 5 Ustawy określa. że

„Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób, o których mowa w art. 2, należy:
1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;
2) opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji podmiotom leczniczym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz kontrola realizacji tych programów i planów;
3) ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
4) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie – w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
4a) wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia;
5) planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa;
6) nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach;
7) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych;
8) kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.
(…)

Art. 26. 1. Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.
Członków Rady Sanitarno-Epidemiologicznej powołuje raz na trzy lata minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, spośród pracowników nauki i osób posiadających wybitne przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej. W pracach Rady, na zaproszenie Głównego Inspektora Sanitarnego, uczestniczą przedstawiciele centralnych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych, organizacji pracodawców i organizacji społecznych statutowo zajmujących się problemami sanitarno-epidemiologicznymi.

W ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej tworzy się również Zespół do spraw Suplementów Diety, do którego zadań należy:

wsparcie merytoryczne i naukowe Głównego Inspektora Sanitarnego przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594);
przygotowanie listy składników roślinnych z uwzględnieniem ich maksymalnych dawek w suplementach diety;
określenie maksymalnych dawek witamin i składników mineralnych w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety, powyżej których wykazują one działania lecznicze;
monitorowanie interakcji i działań niepożądanych suplementów diety. http://stopnop.com.pl/czy-przemysl-farmaceutyczny-decyduje-o-szczepieniach-dzieci-za-posrednictwem-rady-sanitarno-epidemiologicznej/

03.03.2017 15:09
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

The persistence of cliques in the post-communist state. The case of deniability in drug reimbursement policy in Poland

The persistence of cliques in the post-communist state. The case of deniability in drug reimbursement policy in Poland http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-4446.12193/abstract

11.10.2016 10:36
Zebrano 9000 głosów 11.10.2016 9:18
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

P.G. jako wykładowca otrzymał opłaty za wykłady, warsztaty i spotkania naukowe od Baxter, GSK, Novartis, MSD, Aventis Pasteur, Pfizer, Wyeth

W czasie pełnienia funkcji Sekretarza Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych P.G. jako wykładowca otrzymał opłaty za wykłady, warsztaty i spotkania naukowe od Baxter, GSK, Novartis, MSD, Aventis Pasteur, Pfizer, Wyeth i Solvay. http://mobile.journals.lww.com/jpgn/_layouts/15/oaks.journals.mobile/articleviewer.aspx?year=2013&issue=06000&article=00004

11.10.2016 8:53
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Fakt: Tajemniczy "Pan X" od lekowej kliki w Polsce. To obecny minister?

"Socjolodzy z brytyjskich uniwersytetów Bath i Cambridge zbadali zjawisko – mówiąc bez ogródek - kolesiostwa w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wnioski, które naukowcy spisali w tegorocznym wydaniu prestiżowego „The British Journal of Sociology” zatrważają. Autorzy postarali się o to, by czytelnik nie miał wątpliwości, kim jest „Pan X”, czyli negatywny bohater artykułu o „funkcjonowaniu klik w postkomunistycznym kraju na przykładzie sektora refundacji leków w Polsce”. Dla przedstawicieli branży, z którymi rozmawialiśmy jest oczywiste, że chodzi o wiceministra zdrowia, Krzysztofa Łandę.

Lawrence King z University of Cambridge i Piotr Ozierański z University of Bath opisali w „BJoS” przykład karygodnego przenikania się świata biznesu farmaceutycznego i publicznych instytucji w Polsce. Ludzi, którzy raz za razem przechodzą z sektora prywatnego do państwowego nazywają „nomadami odgrywającymi wiele ról jednocześnie”. „Przy czym wszystkie te role mogą wzmacniać się nawzajem w różnych konfiguracjach, maksymalizując indywidualne zyski i wpływy polityczne” - piszą autorzy publikacji.
Jednym z „nomadów” jest „Pan X”. Autorzy potraktowali go anonimowo, ale skrupulatnie opisali rozwój jego kariery. Rozpisali ją rok po roku (zobacz ramka niżej). Branża nie ma problemu z odgadnięciem, o kogo chodzi. Autorzy zarzucają „Panu X” konflikt interesów. Napisali, że pracując w 2007 r. dla państwowej instytucji, która weryfikowała zewnętrzne raporty dot. leków (nazywane HTA) sam podobne raporty tworzył dla koncernów farmaceutycznych.

King i Ozierański krok po kroku pokazują rozwój kariery pana X. I wystarczy porównać ten wykaz z przebiegiem kariery obecnego wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy, by stwierdzić, kogo eksperci mieli na myśli! Karierę „Pana X” eksperci rozpisali do 2012 r. Ciekawe, co naukowcy powiedzieliby na dalszy jej przebieg. Teraz Łanda jest wiceministrem zdrowia nadzorującym departament leków. I co może dziwić, nikt w resorcie zdrowia i rządzie konfliktu interesów nie dostrzega!

„British Journal of Sociology” to pismo o wielkiej renomie. Jest wydawane przez jedną z najlepszych uczelni świata – London School of Economics. No cóż, nie oszukujmy się, publikacja nie przynosi chluby polskim elitom. Wprost przeciwnie – pokazuje, jak źle jest z etycznymi standardami w naszym kraju.

Oto kariera Krzysztofa Łandy

1998–2002 – Kierownik Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

2001–2006 – HTA Consulting Łanda, Plisko, Władysiuk-Blicharz Sp. J.

2006–2007 – Dyrektor w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

2007– Członek Rady Konsultacyjnej w Agencji Oceny Technologi Medycznych

2007 – HTA Audit Krzysztof Łanda

2008–2015 – HTA Audit Stabrawa Łanda Kordecka Sp. J.

2010–2015 – Założyciel Fundacji Watch Health Care (WHC)

Oto kariera pana X opisana w "British Journal of Sociology"

1998–2002 – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

2001–2006 – Firma konsultingowa w zakresie HTA

2006–2007 – Narodowy Fundusz Zdrowia

2007– Agencja Oceny Technologi Medycznych

2007 – Audyt raportów HTA

2008 – (...) – Firma audytorska w zakresie HTA

2010 – (...) – Organizacja pozarządowa"

Stąd: http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/tajemnice-kariery-wiceministra-landy/c4fyq4b

07.10.2016 11:57
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Niemieccy eksperci ds. szczepień muszą składać deklaracje o konflikcie interesów i są wykluczani z obrad

Przykład rozwiązań prawnych regulujących kwestię konfliktu interesów w Niemczech gdzie "przed powołaniem na członka STIKO, każdy ekspert musi złożyć deklarację dotyczącą potencjalnego konfliktu interesów, którą należy aktualizować przed każdym zebraniem Komitetu. W przypadku zaistnienia potencjalnego konfliktu interesów w odniesieniu do konkretnej szczepionki lub konkretnego szczepienia, członek jest wykluczany z procesu podejmowania decyzji dotyczących szczepienia danym preparatem." Stąd: http://www.mp.pl/szczepienia/programszczepien/zagranica/73089,opracowywanie-i-wdrazanie-zalecen-dotyczacych-szczepien-ochronnych-w-niemczech

07.10.2016 11:54
Zebrano 7000 głosów 26.04.2016 21:36
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Firmy farmaceutyczne stosują naciski psychologiczne i marketingowe dotyczące przepisywanych leków...

"Firmy farmaceutyczne stosują naciski psychologiczne i marketingowe na zachowanie lekarzy dotyczące przepisywanych leków, podejmowanych decyzji dotyczących wyboru terapii, czy interwencji medycznych. Lekarze nie rozpoznają własnej podatność na wpływy komercyjne, z powodu egoistycznych uprzedzeń, racjonalizacji i dysonansu poznawczego. Profesjonalizm oferuje niewielką ochronę, nawet najbardziej świadomym i szczerze zaangażowanym w etyczne postępowanie. Chcąc oprzeć się wpływom przemysłu, lekarz musi zaakceptować fakt, że jest narażony na podświadomą stronniczości i mieć zarówno motywację i chęć zmiany status quo. Kultura, w której przyjmowanie prezentów rodzi wstyd, zamiast wdzięczności, spowoduje zmniejszenie konfliktów interesów. Jeśli większy prestiż akademicki przypadnie na odległe, a nie na bliskie związki z przemysłem, pojawi się nowa norma społeczna, która promuje nową jakość opieki nad pacjentem oraz uczciwość naukową. Instytucje medyczne i akademickie powinny rozwijać silne zasady organizacyjne w celu przeciwdziałania" podatność" zawodu lekarza na nieprawidłowe zależności od branży." 27 stron analizy z Georgtown University i Harvard . http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2286433

23.03.2016 11:20
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Lekarz, który informuje rzetelnie o ryzyku powinien tracić prawo wykonywania zawodu?

prof. Teresa Jackowska: "Muszę też powiedzieć, że jest część lekarzy i pielęgniarek, która sama przekazuje wiedzę niezgodną z naszą wiedzą i nauką, czyli danymi epidemiologicznymi o korzyściach szczepień. Sami odradzają szczepień. Izby lekarskie, konsultanci krajowi i wojewódzcy powinni takim osobom z naszego środowiska odbierać nawet prawo do wykonywania zawodu, skoro mówią coś co jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną."
Źródło: http://www.medexpress.pl/system/lekarz-ktory-odradza-szczepien-powinien-tracic-prawo-wykonywania-zawodu/57808/

Wiedzą od producentów szczepionek? A co z pełną informacją o ryzyku? Gdzie tu miejsce na zasady etyki lekarskiej i prawo pacjenta do świadomej zgody?

09.03.2016 12:13
Zebrano 5000 głosów 29.01.2016 12:50
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Przemysł farmaceutyczny ingeruje w system zdrowotny i fałszuje faktyczne korzyści oraz skutki uboczne leków

"Znajdujemy obfitość zgodnych dowodów potwierdzających, że przemysł interweniuje na wszystkich etapach procesów, które determinują opiekę zdrowotną, badania, strategię, wydatki, praktykę i edukację medyczną, w wyniku czego korzyści z leków i innych produktów są często przesadzone, a ich potencjalne skutki uboczne są bagatelizowane. Wytyczne kliniczne, praktyki lekarskie, decyzje i wydatki na opiekę zdrowotną są tendencyjne. Istnieje pilna potrzeba regulacji i innych działań wobec redefinicji misji medycyny."

Źródło: European Journal of Clinical Investigation http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.12074/full

13.01.2016 1:56
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Lobbing farmaceutyczny w Polsce

"Niniejsza praca ma na celu wypełnienie luki w badaniach nad wpływem lobbingu farmaceutycznego na temat polityki refundacyjnej, w szczególności w Polsce - kraju postkomunistycznym . W tym celu przeprowadziliśmy serię dogłębnych, umiarkowanie rozbudowanych, anonimowych wywiadów z elitą w Polsce i uzupełniliśmy je o przegląd prawodawstwa, dokumentów politycznych, oficjalnych raportów i artykułów prasowych, jak również o uwagi. Ostatecznie przeprowadzono wywiad ze 109 przedstawicielami zainteresowanych stron, zaangażowanych w politykę refundacyjną. Zidentyfikowano dwie główne metody lobbingu: "nieformalna perswazja" oraz "poparcie na zlecenie". Metody te są połączone z dwoma dodatkowymi: lobbingiem w parlamencie i ministerstwach, a także presją dyplomatyczną. Farmaceutyczne metody lobbingu w Polsce wyraźnie przypominają te stosowane w innych krajach europejskich. To co wyróżnia przypadek Polski to obszerny nacisk na lobbing i nieformalną presję. "

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21819633

13.01.2016 1:55
Zebrano 2000 głosów 06.01.2016 19:11
Zebrano 1000 głosów 06.01.2016 12:24
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Konflikt interesów w administracji publicznej a Konstytucja RP

Konflikt interesów to zagrożenie dla podstawowych zasad państwa. Do kluczowych konstytucyjnych reguł działania władz publicznych, które mają szczególne znaczenie dla bezstronności funkcjonowania organów administracji publicznej, należą zasady praworządności – legalizm i równości wobec prawa.

Zasada praworządności wiąże się ściśle z zagadnieniem konfliktu interesów – bezstronne wykonywanie zadań przez organy administracji publicznej jest pochodną działania na podstawie i w granicach prawa (zasada legalizmu). Funkcjonariusze administracji publicznej muszą podejmować decyzje i przeprowadzać czynności służbowe, opierając się wyłącznie na przesłankach ustawowych, dlatego zasada ta wyklucza branie pod uwagę jakichkolwiek preferencji osobistych czy majątkowych.

Konflikt interesów jest również sprzeczny z konstytucyjną równością wobec prawa (art. 32 ust.1). Traktowanie przez władze publiczne nie może być zależne od osobistych lub majątkowych korzyści osoby podejmującej daną decyzję.

30.12.2015 13:04
Zebrano 500 głosów 29.12.2015 19:49
Zebrano 200 głosów 28.12.2015 15:05
Zebrano 100 głosów 28.12.2015 13:03
Rozpoczęcie zbierania głosów 23.12.2015 11:09

Komentarze: