Zatrzymajmy chaos przestrzenny – to możliwe jeszcze w tej kadencji!

1280px-Warszawa_-_ul_Trombity_CC

Chcemy przyśpieszenia prac nad małą nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zakłada m.in. zwiększenie udziału mieszkanek i mieszkańców w procesie planowania przestrzeni, większe wymagania dla gmin w tworzeniu planów miejscowych i przeciwdziałanie rozlewaniu się miast.
Adresat:
Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów
kontakt@kprm.gov.pl

Treść petycji:


Sz. P. Ewa Kopacz,
Prezes Rady Ministrów,
al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

Szanowna Pani Premier,

polskie miasta potrzebują regulacji, które podniosą jakość życia i przeciwstawią się negatywnym procesom takim, jak rosnący chaos przestrzenny. Bardzo się cieszymy, że projekt ustawy o rewitalizacji został skierowany do Komitetu Rady Ministrów. Niepokoi nas jednak stan prac nad drugim projektem, bardzo ważnym dla polskich miast. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozostaje na etapie opiniowania. Obawiamy się, że projekt nie zostanie przegłosowany jeszcze w tej kadencji Sejmu.

W związku z powyższym, w niniejszej petycji chcielibyśmy zwrócić się do Pani Premier o nadanie priorytetu dla przyjęcia zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upizp). Projektowane zmiany mają szczególne znaczenie dla dalszego rozwoju polskich miast. Wśród nowych regulacji znajdują się rozwiązania, które mają wyraźne oddziaływanie społeczne. Należą do nich w szczególności:

1. Zwiększenie udziału mieszkanek i mieszkańców w procesie planowania przestrzeni. Obecne rozwiązania upizp nie zabezpieczają w sposób wystarczający interesów obywateli i obywatelek w procesach planistycznych. Nowelizacja zakłada wprowadzenie konsultacji społecznych na etapie prac planistycznych przed przygotowaniem projektu planu. Zwiększy to zaangażowanie społeczności, a jednocześnie zminimalizuje ryzyko konfliktów na kolejnych etapach procesów inwestycyjnych. Jest to główny postulat zgłaszany od lat przez wiele organizacji społecznych, które próbują – często bezskutecznie – włączać się w planowanie miejscowe. Uspołecznienie procesów planowania odbywa się już niektórych miastach. W Gdańsku kilka lat temu wprowadzono obligatoryjną zasadę opiniowania planu miejscowego, począwszy od fazy koncepcji, przez rady dzielnic/osiedli. Eksperyment przyniósł pozytywne efekty w zakresie zmniejszenia konfliktów na linii społeczność lokalna – biuro planistyczne urzędu miasta. Przyczynił się też do wyraźnego zwiększenia udziału mieszkańców w procesach planistycznych w Gdańsku. W Poznaniu odbywają się otwarte, obligatoryjne konsultacje społeczne zaraz po wywołaniu planu, przed etapem składania wniosków, oraz po opracowaniu projektu planu, przed opinowaniem i uzgodnieniami.

2. Większe wymagania wobec gmin w racjonalizowaniu gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie faktycznego wdrażania polityki przestrzennej gminy wyrażonej w studium. Nałożenie na gminy obowiązku:
– sporządzania planów rozwojowych gminy,
– prognoz demograficznych,
– przeprowadzania bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę i ich chłonności,
weryfikacji możliwości (w tym finansowych) realizacji przez gminę infrastruktury technicznej i społecznej,
– uspójnienia treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, to właściwy kierunek myślenia o poprawie ładu przestrzennego polskich miast. W zmianach tych upatrujemy szansę na wyeliminowanie nieprawidłowości, związanych z wydawanymi przez gminy warunkami zabudowy niespełniającymi zapisów studium.

3. Przekierowanie inwestycji budowlanych na tereny przygotowane do zabudowy i wyposażone w infrastrukturę techniczną i społeczną. Nowe regulacje realnie zachęcą gminy do uchwalania planów miejscowych. Ich deficyt pogłębia powszechny już chaos przestrzenny polskich miast i prowadzi do negatywnych konsekwencji w wymiarze społecznym (deficyt terenów i usług publicznych, zbyt intensywna lub rozproszona zabudowa, nadużywanie przez gminy decyzji o warunkach zabudowy).

4. Wprowadzenie zasad efektywnego gospodarowania przestrzenią, w tym zasad miasta zwartego, niskoemisyjnego, przyjaznego pieszym i rowerzystom. Zestaw zmian zwiększa racjonalność zagospodarowania przestrzeni.

Dodatkowe zmiany dotyczą urealnienia odpowiedzialności odszkodowawczej gminy za ustalenia planu miejscowego. Mogą one zmotywować gminy do uchwalania planów. Wszelkie zmiany podnoszące jakość tych dokumentów oraz usprawniające proces ich uchwalania mają w efekcie istotny wpływ społeczny. Dlatego, jako spójny zestaw rozwiązań poprawiających system planowania i realizacji polityki przestrzennej w kraju, znajdują nasze pełne poparcie.

Przypominamy, że diagnoza przestrzeni polskich wsi i miast, opisana w uzasadnieniu do projektowanych zmian ustawy, jest alarmująca. Chaotyczna i rozproszona zabudowa nie tylko dewastuje krajobraz i ekosystem, ale także wywołuje olbrzymie koszty finansowe ponoszone przez podatników. Niska jakość planowania przestrzennego generuje również dodatkowe koszty społeczne. Na terenach dynamicznego rozrostu zabudowy powszechne są obecnie deficyty w dostępie obywateli do podstawowych usług publicznych, takich jak szkoły, przedszkola, sklepy i ośrodki zdrowia.

Wobec powyższego apelujemy o położenie szczególnego nacisku na zakończenie prac nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tak, aby mogła zostać przegłosowana przez parlament obecnej kadencji.

 

Z wyrazami szacunku,

Martyna Adamczak, Uniwersytet SWPS
Michał Augustyn, Pracownia Dóbr Wspólnych
Edwin Bendyk, Tygodnik Polityka, Uniwersytet Warszawski
Robert Biedroń, Prezydent Słupska
Tomasz Bojęć, think-tank Blogblog, Wrocław
Grzegorz Borek, Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje
Aleksander Bucholski, Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Poznań
Artur Celiński, Magazyn Miasta, Res Publica
Oktawiusz Chrzanowski, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE
Krzysztof Cibor, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE
Michał Czepkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radny Osiedla Jeżyce w Poznaniu
Monika Domańska, Stowarzyszenie Traffic Design
Łukasz Drozda, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Joanna Erbel, Miasto Wspólna Sprawa, Kongres Ruchów Miejskich
Przemysław Filar, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Lucyna Gawuć, Nasze Odolany
Hanna Gill-Piątek
Michał Grabczyk, stowarzyszenie Nowy Żoliborz
Jacek Grunt-Mejer, Uniwersytet Warszawski, Strefa Piesza
Franciszek Gruszczyński-Ręgwowski, Wolska58/Skwer “Sierpnia 1944”
Ingeborga Janikowska-Lipszyc, Ochocianie
Natalia Kaczor, Stowarzyszenie Traffic Design, Gdynia
Izabela Kaszyńska, Pracownia Dóbr Wspólnych, Miasto Wspólna Sprawa
Alicja Kaźmierczak, Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Poznań
Bartłomiej Kolipiński, Prezes Oddziału OW TUP
Jakub Kotyński, aktor
Karina Koziej, Miasto Jest Nasze
Aleksandra Krugły, Inicjatywa Osiedle “Przyjaźń”
Wojciech Kurzyjamski, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Joanna Kusiak, TU Darmstadt
Robert Kwiatkowski, stowarzyszenie Nowy Żoliborz
Magdalena Leszko, Inicjatywa Osiedle Przyjaźń, Warszawa
Tomasz Leśniak, Kraków Przeciwko Igrzyskom
mgr inż. arch. Piotr Łuszczyński, doktorant, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Lidia Makowska, radna Dzielnicy Wrzeszcz Górny, Gdańsk
Konrad Marczyński, Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”
Wojciech Matejko, Stowarzyszenie Badawczo-Animacyjne Flaneur, Miasto Wspólna Sprawa
Łukasz Maślanka, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Jan Mencwel, aktywista miejski, Warszawa
Lech Mergler, Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Poznań
Krzysztof Michalski, Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”
Jantoni Mikulski, stowarzyszenie Warszawa Obywatelska, Warszawa
Paweł Mrozek, Stowarzyszenie Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej
Krzysztof Nawratek, Plymouth University, UK
Urszula Niziołek-Janiak, radna Rady MIejskiej w Łodzi
Beata B. Nowak – Zielone Wiadomości, Warszawa
Włodzimierz Nowak, Nasz Grunwald, Poznań
Aleksander Obłąk, Akcja Miasto, Wrocław
Jarosław Ogrodowski, Ruch Społeczny Szacunek dla Łodzi, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Łodzi
Remigiusz Okraska, redaktor naczelny pisma „Nowy Obywatel”
Antoni Ożyński, Żoliborz Obywatelski
dr inż. arch. Łukasz Pancewicz, Politechnika Gdańska Wydział Architektury, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, ISOCARP (International Society of City and Regional Planners)
Mikołaj Pieńkos, stowarzyszenie Forum Rozwoju Warszawy
Marcin Płonka, Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio, Warszawa
dr Kacper Pobłocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rafał Proczek, Urbnews.pl
Radek Puśko, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
Donata Rapacka, Żoliborz Obywatelski
Mariusz Rusinek, Stowarzyszenie Nowy Ład
Michał Sas, Przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście, Warszawa
Łukasz P. Skurczyński, Partia Zieloni
Jan Smolenski, New School for Social Research, Krytyka Polityczna
Aleksandra Stępień, Miasto Moje A w Nim
Kamil Suchożebski, Urbnews.pl
Piotr Szymański, Politechnika Wrocławska
Jan Śpiewak, Miasto Jest Nasze
Maria Środoń, Stowarzyszenie Ochocianie
Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana
Jerzy Tarłowski, stowarzyszenie Forum Rozwoju Warszawy
Aleksandra Wasilkowska, architektka
Leszek Wiśniewski, architekt, urbanista Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze
Jaśmina Wójcik, Projekt Ursus Zakłady
Wojciech Wojtowicz, Urbnews.pl
Adam Wrzesiński, Dom Literatury w Łodzi,
Agnieszka Ziółkowska, Pracownia Demokracji, Miasto Wspólna Sprawa
Olga Zuchora, Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
Ewa Zielińska, Miastodwa
Aleksandra Zienkiewicz, Towarzystwo Benderowskie we Wrocławiu
Izabela Zygmunt, Partia Zieloni
Marta Żakowska, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Magazyn Miasta
Krystyna Żyżyńska-Galeńska, biolożka, Mokotowska Grupa Rowerowa

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Profile photo of Joanna ErbelJoanna Erbel

O naszej petycji w radio Tok.fm

O akcji zatrzymaj chaos przestrzenny opowiadali: Joanna Erbel i Marcin Świetlik. http://audycje.tokfm.pl/odcinek/O-akcji-zatrzymaj-chaos-przestrzenny-opowiadali-Joanna-Erbel-i-Marcin-Swietlik/27520

08.07.2015 14:09
Profile photo of Joanna ErbelJoanna Erbel

Joanna Erbel dla Nowego Żoliborza o małej nowelizacji upizp

"Zapisy, które wprowadza mała nowelizacja się uzupełniają, ale jeśli mówić o tym, które są najważniejsze, to będzie to uspołecznienie procesu tworzenia planu i większą kontrola mieszkanek i mieszkańców nad ich kształtem, oraz przymus tworzeni planów – te dwa czynniki powinny zagwarantować, że plany nie tylko będą, ale będą również sensowne."

http://plandlazoliborza.pl/rozmowa-tygodnia-2/rozmowa-z-joanna-erbel/

06.07.2015 11:30
Profile photo of Joanna ErbelJoanna Erbel

Polityka Warszawska o naszej petycji

"To bardzo ważny projekt dla polskich miast, w tym zwłaszcza dla Warszawy, dlatego nie może czekać. Wśród autorów petycji znajdziemy wielu znanych warszawskich aktywistów (niejednokrotnie bohaterów tekstów naszego portalu), m.in. Joannę Erbel, Jana Śpiewaka, Ineborgę Janikowską-Lipszyc ze stowarzyszenia Ochocianie, Konrada Marczyńskiego i Krzysztofa Michalskiego z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów”, Izabelę Zygmunt z Partii Zieloni oraz wielu innych ważnych dla miasta społeczników.

Do tej pory udało się zebrać ponad 1250 podpisów. Akcja wciąż trwa i warto się do niej przyłączyć. Któż z nas nie chciałby mądrze zagospodarowanego miasta? Oddanie głosu to tylko 10 sekund. Do dzieła!"

http://politykawarszawska.pl/a/1441

06.07.2015 11:28
Zebrano 900 głosów 01.07.2015 19:58
Zebrano 700 głosów 28.06.2015 9:30
Zebrano 400 głosów 25.06.2015 19:01
Zebrano 300 głosów 25.06.2015 13:00
Zebrano 100 głosów 24.06.2015 23:43
Zebrano 50 głosów 24.06.2015 22:09
Zebrano 20 głosów 24.06.2015 21:13
Rozpoczęcie zbierania głosów 24.06.2015 20:05

Komentarze: