Zwiększmy dostępność do informacji dotyczących planowanych i realizowanych wycinek drzew oraz krzewów na terenie m. st. Warszawy!!!

14516320_304295409944385_4181558783672652300_n

Podpisz petycję w sprawie podjęcia działań w celu zwiększenia dostępności informacji dotyczących planowanych i realizowanych wycinek drzew i krzewów na terenie m. st. Warszawy! Ekoportal nie spełnia w wystarczający sposób zadania skutecznego informowania o stanie środowiska i jego ochronie!
Adresat:
Prezydent m. st. Warszawy; Stołeczny Konserwator Zabytków; Marszałek Województwa Mazowieckiego
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

Treść petycji:


Warszawa, dnia 04.10.2016 r.

Wnioskodawca: Fundacja Alter Eko

ul. Trębacka 3

00-074 Warszawa

 

Adresaci petycji:

1)      Prezydent m. st. Warszawy

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

2)      Stołeczny Konserwator Zabytków

ul. Nowy świat 18/20

00-373 Warszawa

3)      Marszałek Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

 

PETYCJA

I. Działając w imieniu Fundacji Alter Eko (dalej: „Wnioskodawca”) na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 Ustawy o petycjach składamy niniejszym petycję w sprawie podjęcia działań w celu zwiększenia dostępności informacji dotyczących planowanych i realizowanych wycinek drzew i krzewów na terenie m. st. Warszawy.

II. Wskazujemy, iż zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy o petycjach nasza petycja składana jest w interesie publicznym.

III. Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotów rozpatrujących petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

UZASADNIENIE

Podstawy prawne

1. Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza petycja jest adresowana do Prezydenta m. st. Warszawy, Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego (dalej: „Adresaci”), jako do organów właściwych w sprawie wydawania zgody na wycinkę drzew i krzewów na terenie m. st. Warszawy. Właściwość ta wynika z art. 83a ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (dalej: „UoOP”) oraz art. 90 ust. 2 UoOP.

2. Zważywszy na fakt, że przedmiotem niniejszej petycji jest poprawa dostępności informacji o środowisku, których dysponentami są jej Adresaci, należy także krótko przypomnieć podstawy prawne prawa dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.

3. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 74 ust. 3 Konstytucji: „Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.”. Natomiast zgodnie z art. 74 ust. 4 Konstytucji: „Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.”.

4. Z kolei zgodnie z art. 4 ust. 1 ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (dalej: „Konwencja z Aarhus”): „Każda ze Stron zapewni, że zgodnie z poniższymi postanowieniami niniejszego artykułu władze publiczne, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji dotyczących środowiska, udostępnią społeczeństwu, w ramach ustawodawstwa krajowego, taką informację, w tym również, na żądanie i w zgodzie z literą (b), kopie konkretnej dokumentacji zawierającej lub obejmującej taką informację: (a) bez konieczności wykazywania jakiegokolwiek interesu, (b) w żądanej formie, chyba że: (i) uzasadnione jest udostępnienie jej przez władzę publiczną w innej formie, w którym to przypadku podać należy przyczyny udostępnienia jej w tej formie, lub (ii) informacja jest już powszechnie dostępna w innej formie.”. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1-3 Konwencji z Aarhus: „1. Każda ze Stron zapewni, że: (a) władze publiczne będą gromadzić i uaktualniać informacje dotyczące środowiska, odpowiednio do pełnionych funkcji, (…) 2. Każda ze Stron zapewni, że w ramach krajowego porządku prawnego sposób udostępniania przez władze publiczne społeczeństwu informacji dotyczących środowiska będzie przejrzysty oraz że informacje dotyczące środowiska będą rzeczywiście dostępne, inter alia, poprzez: (a) dostarczanie społeczeństwu dostatecznej informacji o rodzaju i zakresie informacji dotyczących środowiska będących w posiadaniu odpowiednich władz publicznych oraz o podstawowych terminach i warunkach, na jakich takie informacje są udostępniane i osiągalne, jak również o postępowaniu umożliwiającym ich otrzymanie, (b) podjęcie i prowadzenie praktycznych przedsięwzięć, takich jak: (i) publicznie dostępne wykazy, rejestry lub zbiory danych, (ii) zobowiązanie urzędników do wspierania społeczeństwa w urzeczywistnianiu dostępu do informacji zgodnie z niniejszą konwencją (…), oraz (c) udostępnianie bez opłat informacji dotyczących środowiska zawartych w wykazach, rejestrach lub zbiorach danych, o których mowa pod literą (b). 3. Każda ze Stron zapewni, że informacje dotyczące środowiska będą sukcesywnie stawały się dostępne dla społeczeństwa w elektronicznych bazach danych łatwo osiągalnych poprzez publiczne sieci telekomunikacyjne. Informacje osiągalne w tej formie będą obejmować: (…) (d) inne informacje w zakresie, w jakim dostępność takich informacji w tej formie mogłaby ułatwiać stosowanie postanowień prawa krajowego mających na celu wykonywanie niniejszej konwencji, o ile takie informacje istnieją już w formie elektronicznej.”.

5. Postanowienia te zostały powtórzone i doprecyzowane przez art. 3 i 7 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (dalej: „Dyrektywa 2003/4/WE”).

6. Dyrektywę 2003/4/WE implementuje do polskiego porządku prawnego Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: „UoOOŚ”). Kwestie dostępu do informacji o środowisku normuje Dział II UoOOŚ.

7.  Z powyższych unormowań można wyprowadzić trzy zasadnicze wnioski mające znaczenie w kontekście niniejszej petycji. Po pierwsze, władze publiczne zobowiązane są do udostępniania i propagowania szeroko pojętej informacji o środowisku. Po drugie, dostęp do informacji o środowisku zapewniany przez władze publiczne powinien być skuteczny. Po trzecie, władze publiczne mogą, a nawet powinny, zapewniać dostęp do informacji o środowisku za pośrednictwem nowoczesnych i szeroko dostępnych technik, to jest w szczególności za pośrednictwem Internetu.

Stan faktyczny

8.  Odnosząc powyższe rozważania prawne do stanu faktycznego, na gruncie którego zaistniała potrzeba sformułowania niniejszej petycji, należy stwierdzić, co następuje. Władze publiczne, a w szczególności Adresaci, zapewniają dostęp do informacji o środowisku w szczególności za pośrednictwem portalu: „https://wykaz.ekoportal.pl/” (dalej: „Ekoportal”).

9. W ocenie Wnioskodawcy – opartej na własnym doświadczeniu oraz informacjach otrzymywanych od obywateli – powyższy portal nie spełnia w wystarczający sposób zadania skutecznego informowania o stanie środowiska i jego ochronie, w szczególności w zakresie informowania o planowanych i realizowanych wycinkach drzew i krzewów. Zdaniem Wnioskodawcy najbardziej uciążliwe są następujące mankamenty.

10. Po pierwsze, często zdarza się, iż informacja umieszczana w Ekoportalu w rubryce „Nazwa dokumentu” jest nad wyraz lakoniczna. Dla podmiotów monitorujących wycinki drzew, takich jak Wnioskodawca, lecz również dla obywateli zainteresowanych tymi kwestiami, takie lakoniczne określenia stanowią poważne utrudnienie w korzystaniu z Ekoportalu. Zważywszy na ilość publikowanych w Ekoportalu informacji konieczność „wyławiania” interesującej informacji z użyciem wyłącznie kryterium nazwy podmiotu (rubryka „Urząd”) spośród mnóstwa identycznie nazwanych dokumentów jest bardzo uciążliwa. Dodatkowo zachodzi w takim przypadku potrzeba weryfikacji i doprecyzowania informacji uzyskanych za pośrednictwem Ekoportalu we właściwym Organie, co stoi w sprzeczności z nakazem maksymalnej dostępności informacji o środowisku.

11. Po drugie, notoryczną praktyką jest publikowanie informacji o otrzymaniu wniosku o zgodę na wycinkę drzew lub krzewów równocześnie z informacją o wydanym rozstrzygnięciu. W załączeniu składamy wydruk przykładowego zrzutu ekranu z Ekoportalu ilustrującego tę negatywną praktykę (Załącznik nr 2). Skutkiem, nie wiemy na ile przypadkowym, a na ile zamierzonym, takiego sposobu postępowania jest uniemożliwienie społeczeństwu wzięcia udziału w postępowaniu prowadzącym do udzielenia zgody na wycinkę drzew lub krzewów, względnie wyrażenia własnych opinii i zgłoszenia postulatów. Należy zauważyć, iż poprawna publikacja informacji o złożeniu wniosku o zgodę na wycinkę drzew lub krzewów pozwala podmiotom posiadającym status strony, a przypadkowo pominiętym przez organ prowadzący postępowanie administracyjne, na zgłoszenie się do udziału w postępowaniu przed wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia. Dodatkowo, prawidłowa publikacja takiej informacji, to jest publikacja niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, umożliwia organizacjom społecznym zgłoszenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: „K.p.a.”). Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew lub krzewów zasadniczo nie jest postępowaniem w sprawie przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym wycinka drzew lub krzewów zasadniczo nie wymaga przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu UoOOŚ. Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych, po wydaniu przez organ pierwszej instancji decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów organizacja społeczna, która nie włączyła się do postępowania przed wydaniem decyzji, jest pozbawiona możliwości włączenia się do postępowania lub zaskarżenia takiej decyzji. Z tych względów równoczesna publikacja informacji o złożeniu wniosku i o sposobie jego załatwienia uniemożliwia organizacjom społecznym skuteczne działanie i kontrolę funkcjonowania władzy publicznej, co powinno być standardem w demokratycznym państwie prawnym.

12. Po trzecie, informacje publikowane w Ekoportalu są niedostępne dla osób nieposiadających komputera lub dostępu do Internetu. Jakkolwiek władze publiczne podejmują działania w celu ograniczenia skutków tzw. „wykluczenia cyfrowego”, to należy liczyć się z tym, iż niezależnie od nich część społeczeństwa z przyczyn ekonomicznych lub warunków osobistych pozostaje trwale odcięta od Internetu.

Postulowane działania

13. W ocenie Wnioskodawcy wszystkie powyżej wskazane niedoskonałości funkcjonowania systemu informowania o planowanych i realizowanych wycinkach drzew i krzewów mogą zostać wyeliminowane. Działania, które mogą do tego doprowadzić nie wymagają ani znacznych nakładów pieniężnych, ani wielkiej ilości pracy lub czasu.

14. W odniesieniu do problemu polegającego na niewystarczającym zakresie danych publikowanych w Ekoportalu wnosimy o podjęcie następujących działań.

15. Wnosimy o wypracowanie jednolitego standardu sposobu publikacji informacji w Ekoportalu i zobowiązanie podległych Adresatom pracowników do publikowania w Ekoportalu co najmniej następujących informacji zgodnie z wypracowanym standardem: liczba drzew/krzewów objętych wnioskiem/decyzją, gatunki drzew/krzewów objętych decyzją, adres nieruchomości, której dotyczy wniosek/decyzja, przyczyna wycinki np. obumarcie drzewa, kolizja z inwestycją.

16. Wnosimy ewentualnie o udostępnianie skanów wniosków oraz decyzji w sprawach zgody na wycinkę drzew lub krzewów w Biuletynie Informacji Publicznej Adresatów wraz z podaniem stosownego linku w ramach Ekoportalu.

17. W odniesieniu do problemu polegającego na równoczesnym publikowaniu informacji o złożonym wniosku dotyczącym zgody na wycinkę drzew lub krzewów oraz o sposobie jego załatwienia wnosimy o podjęcie następujących działań.

18. Wnosimy o zobowiązanie podległych Adresatom pracowników do niezwłocznego publikowania w Ekoportalu informacji o wpływających do nich wnioskach dotyczących zgody na wycinkę drzew lub krzewów.

19. Wnosimy ewentualnie o taką modyfikację informatycznych systemów obsługi korespondencji wpływającej do Adresatów, która wymusi natychmiastowe odnotowywanie wpływu wniosku o zgodę na wycinkę drzew lub krzewów w Ekoportalu.

20. W odniesieniu do problemu polegającego na odcięciu od informacji o planowanych i realizowanych wycinkach drzew i krzewów tych obywateli, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, wnosimy o podjęcie następujących działań.

21. Wnosimy o zobowiązanie we właściwej prawnie formie przez Prezydenta m. st. Warszawy Burmistrzów Dzielnic oraz poszczególnych Zarządów Gospodarowania Nieruchomościami do wywieszania na tablicach informacyjnych w ogólnodostępnych miejscach w Urzędach Dzielnic m. st. Warszawy, siedzibach Zarządów Gospodarowania Nieruchomościami oraz nieruchomościach mieszkalnych, w których udziały posiada m. st. Warszawa informacji o składanych wnioskach o zgodę na wycinkę drzew lub krzewów oraz decyzjach wyrażających zgodę na wycinkę drzew lub krzewów – stosownie do położenia przedmiotowych drzew na terenie Dzielnicy i obszarze działania Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami.

22. Wnosimy o przekazywanie Prezydentowi m. st. Warszawy lub bezpośrednio Burmistrzom Dzielnic m. st. Warszawy przez Stołecznego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Mazowieckiego informacji o wpływających do tych organów wnioskach dotyczących zgody na wycinkę drzew lub krzewów.

23. Wnosimy do Prezydenta m. st. Warszawy o postępowanie z informacjami otrzymanymi od Stołecznego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Mazowieckiego analogicznie jak o to wyżej wnosimy w odniesieniu do informacji dotyczących wniosków kierowanych bezpośrednio do Prezydenta m. st. Warszawy.

24.  Wnosimy, aby informacje przekazywane w powyższy sposób obejmowały zakres nie węższy niż ten podawany do publicznej wiadomości za pośrednictwem Ekoportalu.

25. Powyższe działania, poprzez przybliżenie informacji do obywatela, poprawią jej dostępność i zredukują negatywne skutki konfliktów społecznych wynikających z zaskoczenia realizowaną wycinką drzew lub krzewów.

 

 

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Fundacji alter eko,

Daniela Grzesińska, Magdalena Krajewska, Kamila Musiatowicz

 

 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 100 głosów 12.04.2017 18:14
Zebrano 50 głosów 13.12.2016 0:22
Rozpoczęcie zbierania głosów 09.10.2016 22:54

Komentarze: