Regulamin

§ 1 Wstęp

 1. Poniższy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.zmienmy.to.
 2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są następujące ustawy:
  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104),
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
  • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).
 3. Regulamin definiuje następujące podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem serwisu:
  • Usługodawca – Qubs House sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2A/2 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485136, posiadająca nr NIP: 5252570975
  • Serwis –portal internetowy znajdujący się pod adresem www.zmienmy.to, służący przygotowaniu petycji przez użytkowników, na które każdy po zarejestrowaniu i zalogowaniu, może oddać głos i tym samym podpisać się pod wybraną petycją. Serwis jest własnością Usługodawcy;
  • Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, tzn. odbierająca dane lub umieszczająca je w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być też osoba fizyczna, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania czy skutki działań Użytkowników.
  • Moderator – zalogowany Użytkownik mający dostęp do panelu moderatora, który pomaga w dodaniu petycji do serwisu, sprawdza poprawność jej treści oraz zgodność z regulaminem. Moderator nie odpowiada za treść petycji i ewentualne naruszenie dóbr osobistych i dobrego imienia osób trzecich.
  • Petycja – pismo zmierzające do osiągnięcia określonego celu, dodane przez Autora petycji, celem uzyskania poparcia przez innych użytkowników; 
  • Autor petycji – Użytkownik, który zgłasza petycję do publikacji w Serwisie
  • Głosujący – zalogowany Użytkownik, który oddał głos na daną petycję, a tym samym udzielił jej swojego poparcia;
  • Cel – przewidywana i określona przez Autora petycji liczba Użytkowników, którzy muszą podpisać daną petycją w celu realizacji przedmiotu petycji. Realizacja celu petycji nie oznacza realizacji postulatu zawartego w petycji, dlatego Użytkownicy nadal mogą podpisywać się pod taką petycją;
  • Adresat – osoba, organ, instytucja lub firma, do której skierowana jest Petycja;
  • Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który utworzył konto w serwisie i korzysta z funkcjonalności portalu; 
  • Konto – indywidualne Konto Użytkownika, do którego ma dostęp za pomocą własnego loginu oraz hasła lub wykorzystując możliwość zalogowania się przez system Facebooka;
  • Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Umowy;
  • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu i utworzeniu Konta;
  • Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Użytkownika.

§ 2 Rejestracja w serwisie Zmieńmy.to

 1. Użytkownik może założyć Konto w Serwisie poprzez: 
  • wypełnienie Formularzu rejestracyjnego znajdującego się pod adresem www.zmienmy.to/rejestracja lub logowanie za pośrednictwem swojego konta w portalu społecznościowym „Facebook”. 
  • Użytkownik może również założyć tymczasowe konto w portalu poprzez oddanie głosu na petycję podając swoje imię, nazwisko, kod pocztowy i adres email. Na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z podziękowaniem za oddanie głosu i linkiem aktywującym stałe konto, które pozwoli na dalsze podpisywanie inicjatyw oraz pisanie petycji. 
 2. Zanim Użytkownik dokona rejestracji, zobowiązany jest on zapoznać się z treścią Regulaminu Serwisu.
 3. Aby utworzyć Konto niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracyjnym:
  • imię,
  • nazwisko,  
  • adres e-mail,
  • hasło,
  • kod pocztowy.
 4. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. 
 5. Spośród podanych przez Użytkownika danych, publiczne są: imię i nazwisko, napisane Petycje oraz statystyki dotyczące tego, ile petycji Użytkownik stworzył, na jaką liczbę Petycji zagłosował oraz ile jego petycje łącznie zdobyły głosów.
 6. Z chwilą zakończenia Rejestracji zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowa o świadczenie usług oferowanych przez portal Zmieńmy.to.

§ 3 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest usługodawca, tzn. firma Qubs House sp. z o. o. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:
  • rejestracji w Serwisie,
  • tworzenia petycji oraz przekazywania petycji, za zgodą autora, na adres e-mailowy adresata,
  • udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą e-maila korespondencję,
  • głosowania na petycje
  • przekazania autorowi petycji listy podpisów w celu przesłania jej do adresata petycji; lista podpisów zawiera imię, nazwisko oraz kod pocztowy.
 2. Usługodawca przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail (login), kod pocztowy miejsca zamieszkania lub zameldowania, IP Użytkownika oraz informacje, które zostały udostępnione poprzez Facebooka.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do zawartych w bazie serwisu danych oraz może je zmieniać bądź samodzielnie lub przez wysłanie emaila ze stosowną prośbą na adres kontakt@zmienmy.to.
 4. Użytkownik może zwrócić się do serwisu z prośbą o usunięcie jego danych osobowych, jednakże będzie to równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika i brakiem możliwości z pełnego korzystania z serwisu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby korzystać ze wszystkich funkcji serwisu.
 6. W zakresie przechowywania danych osobowych, Usługodawca spełnia wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Usługodawca zaświadcza, że zbieranie danych osobowych przez Serwis zostało zarejestrowane w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych zbieranych w Serwisie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja, prokuratura), w przypadkach wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 8. Usługodawca może ujawnić dane osobowe adresatowi petycji, za uprzednią zgodą autora petycji, w celu spełnienia wszystkich wymogów zapisanych w ustawie o petycjach z 11 lipca 2014 r. Mimo, że ustawa wejdzie w życie po roku od jej ogłoszenia, to serwis od początku istnienia działa zgodnie z jej postanowieniami.
 9. W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do wykorzystania danych osobowych Użytkownika celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz powiadomienia Użytkownika o zaprzestaniu niedozwolonych działań.
 10. Właściciel informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o przeglądarce internetowej, czas spędzony w Serwisie oraz poszczególnych jego podstronach.
 11. Serwis wykorzystuje cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 12. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 13. Usługodawca zainstalował w serwisie aplikację Google Analytics, która monitoruje ruch w Serwisie oraz zbiera statystyki wyświetleń w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

§ 4 Utworzenie petycji

 1. Podstawową usługą świadczoną przez Serwis jest publikowanie na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.zmienmy.pl petycji autorstwa zalogowanych Użytkowników.
 2. Celem działalności Serwisu jest zmiana otaczającej rzeczywistości w Polsce, poprzez realizację przedmiotu petycji przygotowywanych przez Użytkowników. 
 3. Petycja dodana w serwisie Zmieńmy.to nie jest petycją w świetle prawa, jeżeli nie spełnia warunków określonych w art.4, ust. 2, pkt 1-4 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. mianowicie jeżeli nie zawiera:
  • oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenia adresata petycji;
  • wskazania przedmiotu petycji.
 4. Aby dodać nową petycję, Użytkownik klika ikonę „Napisz petycję” na stronie głównej portalu, która przekierowuje Użytkownika na stronę www.zmienmyto/napisz.
 5. Użytkownik zobowiązany jest: 
  • dodać tytuł petycji, 
  • dodać adresata, 
  • dodać e-mail adresata, 
  • dodać krótki opis petycji (max 300 znaków), 
  • dodać pełen opis petycji,
  • dodać treść petycji do podpisania, 
  • wybrać jedną kategorię Petycji najlepiej pasującą do jej treści, 
  • wybrać cel, wyznaczony przez liczbę osób popierających daną petycję,
  • wybrać lokalizację, czyli województwo, którego dotyczy poruszany w Petycji problem lub określić lokalizację jako całą Polskę,
  • dodać zdjęcie tytułowe ilustrujące petycję. Dodając zdjęcie, autor oświadcza, że ma pełne prawa autorskiego do jego wykorzystywania (zdjęcie zostało wykonane przez niego, uzyskał zgodę autora na publikację w serwisie).
 6. Użytkownik może również wysłać wiadomość moderatorowi korzystając z opcji „Uwagi dla moderatora”
 7. Po uzupełnieniu wszystkich informacji dotyczących Petycji Użytkownik klikając ikonę „Zgłoś petycję” przekazuje petycję do weryfikacji przez Moderatora. 
 8. Efektem końcowym procesu weryfikacji Petycji przez Moderatora może być:
  • akceptacja Petycji i jej dodanie na stronę Serwisu w wybranej kategorii;
  • odesłanie Petycji do Autora z prośbą o jej uzupełnienie lub poprawę treści;
  • odmowa akceptacji Petycji.
 9. Moderator odmawia akceptacji Petycji, jeżeli treści lub przedmiot petycji: 
  • nie mieści się on w żadnej z dostępnych w Serwisie kategorii, 
  • zawiera treści erotyczne, 
  • zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne, 
  • pokrywa się z inną petycją umieszczoną w serwisie.
  • uzna, że z innych powodów treść Petycji nie odpowiada idei, wartościom i zasadom działania Serwisu. 
 10. Moderator ani serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść petycji, które naruszają dobra prawnie chronione lub prawa osób trzecich.
 11. Usługodawca informuje Autora petycji o efekcie końcowym procesu weryfikacji petycji drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji adres e-mail niezwłocznie od zgłoszenia Petycji do weryfikacji. 
 12. Moderator dokonuje wszelkich starań, aby petycja ukazała się na portalu jak najszybciej. Przewidywany czas oczekiwania na publikację petycji to ok. 48h, jednak nie dłużej niż 72h. Tempo procesu weryfikacji petycji przebiega w zależności od tego czy petycja jest napisana poprawnie oraz czy konieczne są dodatkowe wyjaśnienia z autorem.
 13. Z chwilą dokonania akceptacji Petycji, Usługodawca umieszcza ją w serwisie www.zmienmy.to, co oznacza, że treść Petycji jest dostępna publicznie innym Użytkownikom, proces realizowania Celu określonego przez Autora petycji został rozpoczęty.
 14. Z chwilą akceptacji Petycji Autor nie może już edytować jej treści.
 15. Cel petycji może być wyłącznie zwiększony po uzyskaniu pierwotnie zakładanej liczby podpisów.
 16. Petycję uznaje się za zakończoną sukcesem, jeżeli zostanie zebrana określona Celem liczba podpisów lub jeżeli adresat petycji pozytywnie odpowie na Petycję i zrealizuje część lub całość postulatów.
 17. W sytuacji, gdy petycja nie osiągnęła zakładanego celu lub postulat w niej zawarty został odrzucony przez adresata, Autorowi petycji nie przysługuje prawo ponownego zgłoszenia w Serwisie tej samej Petycji. Autor może jednak wnieść zmodyfikowaną petycję w tej samej sprawie, jeżeli pojawiły się nowe okoliczności lub fakty oraz jeśli Autor podał nieznane wcześniej argumenty za Petycją.
 18. Po opublikowaniu Petycji na naszej stronie, Autorowi zostanie przydzielona publicznie dostępna stała podstrona w Serwisie.
 19. Moderator oraz Autor petycji może dodawać na Osi czasu petycji informacje oraz linki związane z Petycją w celu bieżącego informowania zwolenników petycji o ważnych wydarzeniach.

§ 5 Podpisywanie Petycji

 1. Aby wesprzeć problematykę poruszoną w Petycji, Głosujący klika ikonę „Zmień to”, a następnie po zalogowaniu oddaje swój głos w danej sprawie.
 2. Klikając przycisk „Potwierdzam” Głosujący oznajmia zapoznanie się z Regulaminem Serwisu oraz podpisuje się we własnym imieniu pod wybraną Petycją.
 3. Po podpisaniu użytkownik może udostępnić petycję w takich serwisach społecznościowych, jak: Facebook.com, wykop.pl, twitter.com, czy Google+. Użytkownik może również dodać komentarz pod petycją.
 4. Dane z § 5 pkt 2 nie są ujawniane. Po udzieleniu poparcia petycji, na stronie zostanie opublikowane imię, pierwsza litera nazwiska oraz województwo.
 5. Autor petycji może być jednocześnie Głosującym na swoją Petycję.
 6. Każdy Użytkownik może podpisać wybraną Petycję wyłącznie jeden raz.
 7. Petycji nie można podpisywać w imieniu osób trzecich.
 8. Głosujący nie może wycofać swojego raz udzielonego podpisu.
 9. Przesyłanie petycji do adresata:
  • Petycję składa się do jednego Adresata, właściwego ze względu na przedmiot petycji.
  • W wyjątkowych przypadkach, jeżeli temat petycji dotyczy wielu obszarów, może występować więcej niż jeden Adresat.
  • Petycja jest wysyłana do adresata wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany w Petycji adres e-mail.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania poprawności wpisanego adresata oraz jego adresu e-mail.
  • Adresat petycji otrzymuje jedną wiadomość e-mail zawierającą informację o rozpoczęciu zbieraniu podpisów pod petycją zawierającą:
   • treść Petycji
   • link do strony Petycji w serwisie Zmieńmy.to.
  • Autor petycji może wyrazić zgodę na cykliczne wysyłanie Petycji do adresata, co oznacza, że zgadza się on na wysyłanie jednej wiadomości e-mail do adresata z informacją o rozpoczęciu zbierania głosów, a następnie co 20% realizacji celu petycji. W tej sytuacji usługodawca zobowiązuje się do przesłania maksymalnie sześciu wiadomości e-mail do Adresata informujących go o postępie w realizacji Celu danej Petycji oraz o ostatnich głosach.
  • W ramach cyklicznego informowania adresata o petycji otrzymuje on wiadomość zawierającą:
   • Treść Petycji
   • Link do strony Petycji w serwisie Zmieńmy.to
   • Informację o zebranej liczbie głosów oraz podpisanych pod petycją ostatnich 5% osób składających się na cel zbierania głosów.

§ 6 Korzystanie z Serwisu

 1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. 
 2. Zabrania się używania języka powszechnie uznawanego za obraźliwy i wulgarnych. Zabrania się również publikowania treści nieodpowiednich treści dla osób do lat 18.
 3. Użytkownik nie może wykonywać jakichkolwiek działań mających na celu zdestabilizowanie lub utrudnienie pracy Serwisu oraz uniemożliwienie poprawnego korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.
 4. Nie wolno kopiować i wykorzystywać nawet części treści i autorskich mechanizmów funkcjonowania Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej. 
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w treści Petycji, swoim Profilu i komentarzach, treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, propagujących ideologie konstytucyjnie zakazane, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych czy religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych. 
 7. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie materiały multimedialne, treści petycji oraz wpisy i komentarze w Serwisie zostały umieszczone zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich autorskie prawa majątkowe oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich. 
 8. Poprzez zamieszczenie materiałów multimedialnych, wpisów lub innych materiałów Użytkownik udziela Usługodawcy bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, zapisywanie, kopiowanie, upublicznianie w Serwisie oraz innych kanałach komunikacji Usługodawcy, wyświetlanie, odtwarzanie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w każdym miejscu i momencie.

§ 7 Blokada Konta

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione lub prawa osób trzecich, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, a w szczególnie rażących przypadkach – usunięcia Konta Użytkownika, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. 
 2. Usunięcie Konta Użytkownika stanowi wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług. O fakcie zablokowania Konta lub usunięcia Konta, Użytkownik zostaje powiadomiony na podany w serwisie adres e-mail. 

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną konfigurację techniczną sprzętu lub nieodpowiedni do wymogów strony sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą Użytkownik chce korzystać z Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.
 4. Usługodawca ma prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, całkowitej likwidacji albo zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości. 
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie. 
 6. Usługodawca w żaden sposób nie odpowiada za autentyczność, prawdziwość petycji, komentarzy i innych treści publikowanych przez Użytkowników w Serwisie. Autor petycji jest zobowiązany podawać tylko rzetelne i sprawdzone fakty – usługodawca nie weryfikuje ich zgodności ze stanem faktycznym.
 7. W sytuacji, gdy w Serwisie zostanie upubliczniona informacja nieprawdziwa lub godząca w dobra osobiste strony trzeciej, pełną odpowiedzialność za jej treść spoczywa na autorze tych słów. Moderatorzy dokonują wszelkich starań, aby petycja była zgodna z obowiązującym prawem.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. 
  • Niewłaściwe wykorzystanie funkcji Serwisu, słabą jakość petycji, niską popularność petycji, małą liczbę głosów pod petycją.
 9. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za realizację postulatów zawartych w Petycji.
 10. Usługodawca lub moderator ma prawo zawieszenia lub usunięcia Petycji, jeżeli uzyska wiadomość, że jego realizacja stanowiłaby naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego. 

§ 9 Postępowanie

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: kontakt@zmienmy.to.
 2. Rozpatrywane są uwagi, które: 
  • zawierają przyczynę złożenia uwag oraz precyzyjnie opisują problem i rozwiązanie, którego Użytkownik oczekuje, 
  • zawierają aktualne dane Użytkownika. 
 3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. Odpowiedź na zgłoszone uwagi zostanie dostarczona Użytkownikowi na adres e-mail podany przy rejestracji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym www.zmienmy.to/regulamin w wersji elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 2 dni od ich publikacji.
 3. W przypadku braku akceptacji postanowień lub zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby właściciela serwisu.