Apel do Sejmu o sprecyzowanie zawodów księgowego i doradcy podatkowego oraz zastąpienie indywidualnych interpretacji – ogólnymi

petycja

Domagamy się stanowienia przepisów jasnych, jednoznacznych, które  pozwalają obywatelowi przewidzieć konsekwencje prawne jego zachowań. Ochronę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa i wynikający z niej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, oraz ochronę praw nabytych.
Adresat:
Krystyna Skowrońska - przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych, Sejm RP
kfpb@sejm.gov.pl

Apelujemy do wszystkich obywateli o podpisanie niniejszej petycji.

  1. Chcemy, aby przepisy prawa w Polsce stanowione były w zgodzie z Konstytucją, żeby prawo było jednolite, spójne, równe dla wszystkich, aby nie działało wstecz i gwarantowało zachowanie praw słusznie nabytych.
  2. Ponieważ mamy jedno państwo i jedno prawo chcemy, aby obecnie obowiązujące wydawane indywidualnych interpretacji, które są wiążące tylko dla podmiotu występującego o nie, zastąpić wiążącymi interpretacjami ogólnymi.  
  3. Prosimy o jasne sprecyzowanie w przepisach, zawodów księgowego i doradcy podatkowego. 

Treść petycji:


Sz. P. Krystyna Skowrońska,
Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych
Sejm RP
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

 

Szanowna Pani Poseł, 

Reprezentujemy grupę osób, która jest odpowiedzialna za prawidłowe praktyczne stosowanie prawa. Jesteśmy księgowymi a nasza codzienna praca polega na chronologicznym zapisywaniu zdarzeń gospodarczych w księgach podatkowych, którymi są księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry prowadzone dla celów podatkowych, oraz sporządzaniu deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem. Sporządzenie deklaracji jest ostatnią czynnością zamykającą usługę księgową.

Brak pewności prawa spowodowana ciągłymi nieuzasadnionymi zmianami przepisów prawnych oraz niekończącym się wydawaniem sprzecznych ze sobą interpretacji indywidualnych powoduje, że zwykłe czynności służbowe nacechowane są ogromnym ryzykiem popełnienia pomyłki osłabiając tym samym nasze zdrowie silnym długotrwałym stresem. Chcemy zauważyć, że naukowo udowodniono, iż życie w ciągłym, długotrwałym stresie, sprzyja rozwojowi wielu chorób cywilizacyjnych. Przyczyniając się do pogarszania stanu naszego zdrowia, ministerstwo finansów od lat w sposób świadomy, dla uzyskania chwilowych korzyści materialnych, naraża budżet państwa na szkodę. Przypominamy, że w wyniku braku przejrzystości i stabilności przepisów prawa, upada wiele firm a z Polski wyjechało już kilka milionów osób. Chcemy swoją pracę wykonywać, rzetelnie jednak aby to robić musimy być pewni, że prawo w stosunku do zdarzeń minionych nie zmieni się w przyszłości.

Pomimo faktu, że od 1997 roku szczycimy się posiadaniem Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, nagminnie łamane są nasze podstawowe prawa obywatelskie. Przyjęta od lat praktyka wydawania indywidualnych interpretacji oraz nieoczekiwana zmiana tychże interpretacji z mocą działania prawa wstecz stoi w sprzeczności z art. 2 Konstytucji która w swych głównych założeniach uznaje, iż nadrzędną zasadą demokratycznego Państwa Prawa jest zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 7 stycznia 2004 r.,( K 14/03) stwierdził iż naruszeniem Konstytucji jest stanowienie przepisów niejasnych, wieloznacznych, które nie pozwalają obywatelowi na przewidzenie konsekwencji prawnych jego zachowań.

Najwyższy akt prawny, każdemu obywatelowi gwarantuje pewność prawa, równość wobec prawa a przede wszystkim zakaz stanowienia prawa działającego wstecz w wyniku którego, obywatel bezzasadnie traci słusznie nabyte prawa.

W demokratycznym państwie prawa nie ma miejsca na legalizowanie swego rodzaju haraczu w postaci opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji dającej ochronę prawną tylko pojedynczemu podmiotowi, który niejako kupuje indywidualne bezpieczeństwo od Państwa. W demokratycznym Państwie Prawa, obywatel znajdujący się w identycznej sytuacji nie może być traktowany gorzej tylko dlatego, że nie poddał się wymuszeniu ze strony Państwa gwarantującemu mu czasową ochronę prawną.

W wyniku ostatnich zmian związanych z koniecznością zastosowania kas fiskalnych dla czynności doradztwa podatkowego odrodziła się dyskusja na temat pojęcia „doradztwo podatkowe”.

Polemika trwa od czasu uchwalenia ustawy o doradztwie podatkowym w której to podmioty zainteresowane zawłaszczeniem części rynku usług księgowych szczególnie związanych z uproszczoną księgowością i wypełnianiem deklaracji oraz zeznań podatkowych, do których świadczenia podobnie jak dzisiaj, nie były wymagane żadne kwalifikacje, doprowadziły do ograniczenia praw nabytych podmiotom pierwotnym, które czynności te wykonywały w ramach swoich zwykłych obowiązków księgowych . Wyjaśniamy, że sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych polega na przepisaniu danych rachunkowych z dostarczonych dokumentów źródłowych i wtórnych (innych deklaracji) do deklaracji podatkowej a następnie wyliczeniu zobowiązań podatkowych.

W 2005 roku sejm przywrócił księgowym prawo do wypełniania zeznań i deklaracji zwykłych podatników, natomiast w wyniku deregulacji z 2014 roku ponownie odebrał księgowym prawa nabyte.

Wobec braku ustawowej definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad.

W związku z wydawaniem przez ministerstwo finansów wielu odmiennych i sprzecznych ze sobą interpretacji indywidualnych zwracamy się w imieniu własnym i naszych klientów z prośbą o wystąpienie do ministra finansów z  interpelacją poselską o jednoznaczne wyjaśnienie:

– jakie przesłanki zachodzą podczas wypełniania zeznań i deklaracji sporządzanych na podstawie przedkładanych przez klienta dokumentów źródłowych i wtórnych (innych deklaracji), które naszym zdaniem jest typową usługą rachunkową, aby uznać je za czynności doradztwa podatkowego?

–  czym różni się prowadzenie ksiąg rachunkowych w świetle ustawy o doradztwie podatkowym od prowadzenia ksiąg rachunkowych sklasyfikowanych PKWiU 69.20.2 prowadzonych przez osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe dla których czynności określono w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości. Wśród wymienionych nie zawarto czynności doradztwa podatkowego.

– czy księgowi są nadal księgowymi czy już doradcami podatkowymi bez uprawnień?

Bez względu na udzieloną odpowiedź przez ministerstwo finansów w imieniu własnym i naszych klientów żądamy:

Natychmiastowego podjęcia prac legislacyjnych w zakresie ujednolicenia prawa, oraz wprowadzenia zapisów zastępujących wydawanie interpretacji indywidualnych, koniecznością wydawania wiążących interpretacji ogólnych, ponieważ mamy jedno państwo i jedno prawo.

Podjęcia pilnych prac legislacyjnych w zakresie doprecyzowania usług doradztwa podatkowego poprzez wyłączenie z art. 2 ustawy czynności określonych w art. 2 ust 1 pkt. 2 i 3 pozostawiając wyłącznie usługi, które są zarezerwowane dla doradców podatkowych tj art. 2 ust.1 pkt. 1 i 4 :

1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

czynności uwolnione deregulacją tj. art. 2 ust.1 pkt. 2 i 3 przenieść do ustawy o rachunkowości i odrębnego przepisu, ustawy o doradztwie podatkowym, który zezwalałby doradcom podatkowym na wykonywanie czynności wyłączonych:

2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

Zmiana taka jest konieczna ze względu na złamanie zasady poprawnej legislacji podczas nowelizacji ustaw. Usługi  (działalność rachunkowo-księgowa) nie mogą być równocześnie klasyfikowane jako usługi doradcze, a sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych jako usługa rachunkowa, nie wiążąca się z żadnymi czynnościami doradczymi, nie może fałszować stanu faktycznego.

Przypominamy, że to nie Minister Finansów, ani żadne nadprzyrodzone siły stanową prawo w tym kraju, ale Wy posłowie wybrani przez Naród w powszechnych wyborach w służbie temu Narodowi!

 

W imieniu popierających petycję,

Edyta Sala

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Petycja ukończona! 13.05.2015 10:19
Profile photo of Edyta SalaEdyta Sala

Petycja zakończyła się sukcesem! Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!

W dniu 9 kwietnia 2015 r. Minister Finansów wydał Interpretację ogólną, o którą wnioskowaliśmy w tej petycji. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za każdy złożony podpis! Dziękujemy portalowi zmienmy.to za udostępnienie profesjonalnego narzędzia, które pomogło nam szybko wdrożyć projekt w życie i w krótkim czasie zebrać potrzebną liczbę podpisów, oraz za pomoc merytoryczną, a także wszystkim, którzy swym działaniem doprowadzili do pomyślnego rozwiązania problemu.

14.04.2015 23:56
Petycja ukończona! 24.02.2015 10:28
Zebrano 400 głosów 12.02.2015 12:53
Zebrano 300 głosów 09.02.2015 13:53
Zebrano 200 głosów 05.02.2015 12:00
Zebrano 100 głosów 04.02.2015 7:38
Zebrano 50 głosów 03.02.2015 18:12
Rozpoczęcie zbierania głosów 03.02.2015 11:32

Komentarze: