Nie dla budowy kurników – Łomazy

stop1

Protestujemy przeciw budowie kurników w naszej okolicy! Budowa czterech obiektów przeznaczonych do tuczu brojlerów przyniesie niewyobrażalne negatywne skutki dla nas, mieszkańców, środowiska i okolicznych rolników. Oczekujemy podjęcia odmownej decyzji w tej sprawie.
Adresat:
Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski
ug@lomazy.pl

Jako mieszkańcy Łomaz sąsiadujących z inwestycją obawiamy się długofalowych skutków zdrowotnych i ekologicznych związanych z realizacją zamierzonej inwestycji tj. kurników, a także stałych i codziennych uciążliwości związanych z ich eksploatacją. Przejawem tej inwestycji będzie wzmożony ruch samochodów ciężarowy, a tym samym znaczny wzrost hałasu i zapylenia. Taka duża inwestycja sprawi, że fetor czuć będzie na kilka kilometrów. Proszę zauważyć, że to My mieszkańcy będziemy żyli z tym fetorem, gdyż inwestor jak jest podane w ogłoszeniu zamieszkuje w Białej Podlaskiej przy ulicy Grabarskiej. Czemu nie zbuduje w pobliżu tej ulicy swoich kurników ? Mówimy: Nie pogorszeniu stanu środowiska przyrodniczego oraz naszego zdrowia ! Proszę pamiętać, że fetor, który powstanie gdy kurniki zostaną wybudowane będzie się ciągnął za całą Radą Gminy i za Wójtem, którzy dopuścili do tej inwestycji! Żądamy zastopowania budowy tych czterech kurników. Chcemy żyć w Łomazach bez smrodu na co dzień.

Treść petycji:


Sz. P. Jerzy Czyżewski oraz Rada Gminy Łomazy
Urząd Gminy Łomazy

Pl Jagielloński 27

21-532 Łomazy

 

Szanowny Panie Wójcie oraz Radni gminy Łomazy,

W niniejszej petycji prosimy o podjęcie odmownej decyzji w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich do tuczu brojlerów wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 644 w obrębie 0013 Łomazy (obręb geodezyjny Łomazy I), gm. Łomazy

My, niżej podpisani, sprzeciwiamy się budowie czterech obiektów przeznaczonych do tuczu brojlerów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie pod uwagę szerokiego oporu społecznego wobec tej inwestycji. Jako obywatele, mamy prawo domagać się, żeby nasz głos nie został zignorowany w procesach decyzyjnych, które będą stanowić, o jakości naszego życia i środowiska.

Inwestycja ma znaleźć się przy naszych domach i gospodarstwach.
Naszym zdaniem planowane przedsięwzięcie wiąże się z negatywnym wpływem na ludzi i środowisko. Budowa czterech obiektów przeznaczonych do tuczu brojlerów przyniesie niewyobrażalne negatywne skutki dla okolicznych mieszkańców i dla środowiska. Wzmożony ruch samochodów ciężarowych z fermy i do fermy, wywóz odchodów, drobiu – drogą, która już i tak do bezpiecznych nie należy.

Ponadto, stałe i codzienne uciążliwości dla mieszkańców związane z eksploatacją kurników polegające na: nadmiernym stężeniu gazów i pyłów wyrzucanych przez urządzenia wentylacyjne, w tym szczególnie szkodliwy dla zdrowia amoniak i siarkowodór oraz nieuniknionej emisji do otoczenia fetoru rozprzestrzeniającego się na obszarze całej wsi.

Jesteśmy przekonani, że planowana inwestycja w negatywny i znaczący sposób wpisze się w życie mieszkańców. Żywimy również obawę o związane z przedsięwzięciem spodziewane uciążliwości odorowe, hałas i emisję zanieczyszczeń.

Nie można zasłaniać się sztywnymi przepisami, o których powszechnie wiadomo, że nie są wystarczające, o czym świadczy raport NIK z badań przeprowadzonych na wielu tego typu fermach:
„Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt są często bardzo uciążliwe dla osób mieszkających w ich sąsiedztwie i środowiska naturalnego. Tymczasem nadzór nad fermami wielkoprzemysłowymi jest dziurawy, bo wyznaczone do kontroli instytucje nie współpracują ze sobą tak, jak powinny: mają rozbieżne dane i nie wymieniają się informacjami. Wykorzystują to niektórzy właściciele ferm i, w zgodzie z prawem, dzielą „na papierze” duże fermy na mniejsze. Podlegają dzięki temu mniej rygorystycznym przepisom, co sprawia, że ich fermy są bardzo uciążliwe dla sąsiadów i środowiska.”

Panie Wójcie oraz Radni, proszę pomyśleć o ludziach tu mieszkających, zostaliście wybrani do reprezentowania nas WSZYSTKICH, a nie tylko jednostek.

Szanowny Panie Wójcie, mamy nadzieję, że niniejsza petycja przekona Pana do podjęcia decyzji, na której zyska nasza piękna Gmina, każdy troszczący się o nią obywatel i jego mała Ojczyzna. Pan zapewne zyska opinię dbającego o dobro wszystkich mieszkańców, którzy nie zapomną Panu mądrej decyzji przez kolejnych kilka lat.

Wiemy, że „Wójt jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i to on ostatecznie decyduje o wydaniu bądź odmowie wydania decyzji – na podstawie całokształtu przeprowadzonego przez siebie postępowania. RDOŚ jest tu jedynie organem współdziałającym i jego stanowisko jest wiążące przy określaniu środowiskowych uwarunkowań realizacji danego przedsięwzięcia, nie może jednak przesądzać (jeżeli jest pozytywne) o konieczności wydania decyzji w sytuacji, gdy występują przesłanki odmowy wydania decyzji. Gdyby było inaczej, niemożliwa byłaby np. odmowa wydania decyzji na podstawie art. 81 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), jeżeli tylko uzgodnienie byłoby pozytywne”.

Dlatego liczymy, że tak szeroki protest społeczny będzie dla Pana wiążący.

Z wyrazami szacunku

Mieszkańcy Gminy

 

 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 20 głosów 11.02.2018 19:57
Zebrano 10 głosów 24.05.2017 13:04
Rozpoczęcie zbierania głosów 21.05.2017 18:30

Komentarze: