NIE dla budowy północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej przez cenne przyrodniczo, chronione obszary oraz zabudowę mieszkaniową

grafika_fin

Wyrażamy swój sprzeciw wobec wszystkich 3 wariantów projektowych Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej, których realizacja przyczyni się do degradacji cennych przyrodniczo obszarów chronionych prawem oraz przyczyni się do dezintegracji społeczności lokalnej, wysiedleń oraz wyburzeń!
Adresat:
Starosta Poznański Jan Grabkowski, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
starostwo@powiat.poznan.pl

Północno-Wschodnia Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej to inwestycja mająca na celu połączenie dróg ekspresowych S5 i S11, której ukończenie planuje się do 2030 roku.
W opinii inwestora czteropasmowa droga, o całkowitej szerokości (wraz infrastrukturą techniczną) od 60-100 metrów, przyczynić się ma do usprawnienia ruchu kołowego w podpoznańskich gminach – kierunek Poznań – i wyprowadzić ciężki transport ze stolicy Wielkopolski.
Niestety przy obecnych niedopracowanych rozwiązaniach projektowych, jej realizacja oznaczać będzie dewastację prawnie chronionych obszarów (m.in. Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z 2005 roku oraz Uchwałą Sejmiku Wielkopolskiego z 2013 roku), historycznych szlaków kulturowych oraz dezintegrację obszarów zabudowy mieszkaniowej, z wyburzeniami domów włącznie.
Ze względu na planowaną skalę inwestycji i wymagania infrastruktury technicznej (węzły) nie spełni też roli w/w połączenia z Poznaniem, natomiast wprowadzi ruch tranzytowy na obszary wiejskie – zwiększając drastycznie hałas i poziom zanieczyszczenia powietrza.
Jako Stowarzyszenie powstałe na Rzecz Optymalizacji Przebiegu Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej i działając w imieniu mieszkańców gmin objętych inwestycją, ale i Poznaniaków korzystających z dobrodziejstw Puszczy Zielonki, Rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko, Parku Krajobrazowego Promno i innych obszarów Natura 2000, domagamy się od inwestora wypracowania alternatywnego wariantu obwodnicy, w formie drogi dalekiego zasięgu, minimalizującego kolizje przestrzenne, przyrodnicze i społeczne. Wariant ten winien być opracowany  przy udziale przedstawicieli społeczności lokalnej, na zasadach partycypacji społecznej, zgodny z szeroko pojętym dobrem społecznym i nowoczesnymi naukowymi metodami planowania przestrzennego.
 
KONFLIKTY PRZESTRZENNE KONCEPCJI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ OBWODNICY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
Przyjęte założenia planistyczne wykazują znaczną rozbieżność z kluczowymi zasadami planowania przestrzennego, współczesną myślą i praktyką planistyczną oraz brak wielowymiarowego uzasadnienia realizacji inwestycji w proponowanym przebiegu i skali:

 1. Obwodnica ma przebiegać przez wiele miejscowości i istniejące już osiedla (dezintegracja struktur osadniczych i społeczności lokalnych)
 2. Obwodnica została poprowadzona przez cenne, prawnie chronione obszary (w tym Natura 2000): Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko, otulina Rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, Park Krajobrazowy Promno, doliny rzek: Cybina, Warta, Główna (nieodwracalne zniszczenie jedności istniejących struktur funkcjonalnych środowiska, negatywne skutki przyrodnicze i ekologiczne)
 3. Przebieg obwodnicy zniszczy klinowy układ zieleni (przerwanie i zniszczenie wielu popularnych szlaków turystycznych, wiążących tereny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz aglomerację poznańską, równie istotnych we współczesnym zrównoważonym i wieloaspektowym paradygmacie projektowym jak układ ruchu samochodowego)
 4. Przebieg planowanej obwodnicy jest niezgodny z obowiązującym obecnie prawem tj. m.in. z Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 4/05 w sprawie Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz z Uchwałą nr XXXVII/729/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

 
KONSEKWENCJE BUDOWY OBWODNICY

 1. Podział gmin na dwie części.
 2. Dezintegracja mieszkańców wielu miejscowości i istniejących osiedli.
 3. Wyburzenia domów i wysiedlenia wielu mieszkańców.
 4. Spadek wartości nieruchomości.
 5. Zniszczenie cennych, prawnie chronionych obszarów przyrodniczych, w tym Puszczy Zielonki – jednego z najważniejszych obszarów rekreacji mieszkańców aglomeracji poznańskiej.
 6. Wprowadzenie czteropasmowej „asfaltowej rzeki” w zielone enklawy rekreacji, wypoczynku i zamieszkania.
 7. Przerwanie i zniszczenie wielu popularnych szlaków rowerowych i pieszych oraz historycznych szlaków kulturowych (m.in. szlaku cysterskiego, drogi św. Jakuba, szlaku kościołów drewnianych, Traktu Annowskiego, Traktu Poznańskiego).
 8. Uniemożliwienie migracji zwierząt między naturalnymi ostojami.
 9. Brak poprawy komunikacji mieszkańców ze względu na ograniczone wjazdy na obwodnicę.
 10. Wprowadzenie ruchu tranzytowego w zabudowę mieszkaniową – wysoki poziom zanieczyszczeń i hałasu.
 11. Zakorkowanie istniejących dróg.
 12. Zwiększenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 13. Ominiecie terenów aktywizacji gospodarczej.
 14. Likwidacja rodzinnych i pracowniczych ogródków działkowych.
 15. Ingerencja w poligon wojskowy w Biedrusku.
 16. Ingerencja w rodzinne oraz wysokotowarowe gospodarstwa rolne.
 17. Kolizje z infrastrukturą techniczną.

Treść petycji:


ZIELONKA – Stowarzyszenie na Rzecz Optymalizacji Przebiegu
Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej
REGON: 365048136
www.StowarzyszenieZielonka.pl                                                                                

 

                                                                                 Starosta Poznański Jan Grabkowski
                                                                                 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
                                                                                 ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Szanowny Panie Starosto,

w odniesieniu do przekazanego pisma z dnia 9 sierpnia (kopia dostępna po adresem: www.stowarzyszeniezielonka/pobierz), wskazującego na kontrowersyjność i problematyczność społeczno-środowiskową wariantów projektowych Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej, przygotowanych na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych, oraz działając w imieniu niżej podpisanych osób, nie zgadzających się z rzeczonym przebiegiem inwestycji, domagamy się wypracowania alternatywnej trasy obwodnicy.
Nowa koncepcja powinna być stworzona na zasadach partycypacji społecznej, przy współudziale przedstawicieli społeczności lokalnej i uwzględniać postulaty mieszkańców, w tym zachowanie integralności zabudowy mieszkaniowej oraz ochronę wartościowych terenów przyrodniczych i historyczno-kulturowych.

 

Pozostając do dyspozycji,

Zarząd Stowarzyszenia ZIELONKA

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 500 głosów 18.12.2016 21:40
Zebrano 200 głosów 30.08.2016 17:06
Zebrano 100 głosów 28.08.2016 16:18
Rozpoczęcie zbierania głosów 26.08.2016 11:15

Komentarze: