NIE dla zerówek w szkołach

dzieci

Żądamy respektowania praw naszych dzieci, które gwarantuje im ustawa o systemie oświaty, na równi stawiając możliwość odbywania nauki w przedszkolu zarówno przez 6-latki jak i 3-latki, nie precyzując, że pierwszeństwo mają tu najmłodsze dzieci.
Adresat:
Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, Rada Miasta Zielona Góra
infrastruktura@um.zielona-gora.pl

Treść petycji:


Janusz Kubicki,
Prezydent Miasta Zielona Góra
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Przewodniczący Komisji Edukacji i Wychowania

Komisja Edukacji i Wychowania

Rada Miasta Zielona Góra

Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Szanowni Państwo,

        W związku z informacjami udzielanymi przez Prezydenta Miasta Zielona Góra – za pośrednictwem Dyrektorów przedszkoli na terenie Miasta Zielona Góra – o braku możliwości kontynuowania nauki przez 6-letnie dzieci w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych, do których aktualnie uczęszczają z uwagi na niemożność zapewnienia dzieciom 3-letnim edukacji przedszkolnej argumentując ten fakt brakiem miejsc, składamy protest. Żądamy respektowania praw naszych dzieci, które gwarantuje im ustawa o systemie oświaty, na równi stawiając możliwość odbywania nauki w przedszkolu zarówno przez 6-latki jak i 3-latki, nie precyzując, że pierwszeństwo mają tu najmłodsze dzieci.

Obecnie obowiązujace przepisy, a w szczególności art. 20w ust. 2 powołanej powyżej ustawy, wyraźnie wskazują, że prawo do kontynuacji przysługuje dzieciom zapisanym do placówki – nie ma tu mowy o uprzywilejowanej pozycji dla nowo przyjętych 3-latków, ani o konieczności usunięcia z przedszkola dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Dziecko ma prawo do kontynuacji nauki w przedszkolu i to zanim jeszcze ruszy rekrutacja do placówki.

Dodatkowo postępowanie rekrutacyjne nie może łamać zasady powszechnej dostępności do edukacji, zgodnie z Konstytucją i wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. (sygn. akt K 38/12). Kryteria dające uprzywilejowanie kandydatom do przedszkoli są określone ustawowo, i nie ma wśród nich wieku 3 lat.

Ustawodawca gwarantuje dzieciom przyjętym do przedszkoli prawo do kontynuacji nauki, nie przewidując, że organ prowadzący może, bez uzasadnienia, przenieść do innej placówki lub ograniczyć to prawo całemu oddziałowi. To właśnie stanowi zarówno o emocjonalnym poczuciu bezpieczeństwa dzieci jak i higienicznych – ze względu na psychikę dzieci – warunkach nauki.  Zatem nie zgadzamy się, aby 6-letnie dzieci, uczęszczające już do placówek przedszkolnych, musiały na rok być przenoszone do szkół, bez zapewnienia tożsamych warunków nauki i możliwości przebywania w tej samej grupie dzieci. Taka sytuacja skazuje je na rok oderwania od środowiska edukacyjnego, które dobrze znają, nie zapewnia im harmonijnej adaptacji społecznej. Dzieci w wieku 6-lat potrzebują nie tylko uczęszczać do placówki edukacyjnej. Potrzebują również znać środowisko szkolne, dobrze czuć się w grupie, integrować się z nią. Takie prawa gwarantuje im Konwencja Praw Dziecka. Wyrażamy protest wobec łamania przez gminę ustawy o systemie oświaty oraz innych wspomnianych praw.

Nadmieniamy również, że „roczne obowiązkowe przygotowanie PRZEDSZKOLNE” – jak sama nazwa wskazuje, dotyczy przedszkola. W ramach edukacji przedszkolnej dzieci powinny kształcić swoje kompetencje poprzez zabawę, ruch, aktywność na świeżym powietrzu – co doskonale udaje się w warunkach placówki przedszkolnej, a nie w szkolnych zerówkach, pracujących zazwyczaj już metodami wdrażającymi naukę i rygor szkolny, w typowo szkolnych warunkach.

Ustawa o systemie oświaty daje organom prowadzącym szkoły i przedszkola prawo do planowania sieci szkół i przedszkoli i nakłada obowiązek zapewnienia miejsca do odbywania edukacji każdemu dziecku z terenu gminy. Nie oznacza to jednak dowolnego żonglowania dziećmi, które wyrządza krzywdę tym najmłodszym obywatelom, a jest motywowane ochroną interesów finansowych organu prowadzącego. Ustawodawca, a także Konstytucja RP, legitymują Samorządy do zabezpieczenia praw obywateli. Do dbania o ich dobro.

Nigdzie w ustawie nie jest napisane, że 6-latki mają ustępować miejsca młodszym dzieciom. Ograniczanie sześciolatkom dostępu do przedszkoli odbiera rodzicom realną możliwość wyboru, która została formalnie zagwarantowana przez nowelizację ustawy oraz narusza zasadę powszechnej dostępności do rekrutacji do przedszkoli.

Wzywamy zatem do pozostawienia rodzicom sześciolatków realnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej dzieci. Rodzice chcą sami decydować, czy ich dziecko będzie kontynuować naukę w przedszkolu, czy pójdzie do zerówki w szkole czy też rozpocznie wcześniej pierwszą klasę.

 

Z wyrazami szacunku,
Anna Bąk

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 200 głosów 19.02.2016 20:29
Rozpoczęcie zbierania głosów 18.02.2016 21:57

Komentarze: