Nie pozwólmy zatrzymać remontu drogi Narewkowskiej w Puszczy Białowieskiej!

narewkowska

Zwracamy się z prośbą o niedopuszczenie do przerwania prac remontowych związanych z utwardzeniem drogi Narewkowskiej, która jest niezwykle ważna dla mieszkańców i rozwoju turystyki tego regionu. Pozwólcie nam decydować o miejscu, w którym mieszkamy!
Adresat:
Komisja Europejska; Ministerstwo Środowiska
cab-karmenu-vella-contact@ec.europa.eu

Treść petycji:


English version below.

Szanowni Państwo,

Nasze prawo wolności decydowania o regionie w którym mieszkamy jest notorycznie łamane. Tym razem organizacje ekologiczne, takie jak Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, próbują zablokować rozwój infrastruktury turystycznej w Puszczy Białowieskiej. Chcą zatrzymać modernizację naszej głównej leśnej drogi, kluczowej dla naszego codziennego życia.

Droga Narewkowska od lat była udostępniana mieszkańcom i przybywającym do Puszczy Białowieskiej turystom dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Droga ta skraca trasę między dwoma ważnymi miejscowościami naszego regionu z ponad czterdziestu do dwudziestu dwóch kilometrów. Jest to dla nas kluczowa droga jeśli chodzi o ruch lokalny. Nie ma innej drogi która by była przejezdna i łączyła bezpośrednio gminę Białowieża z gminą Narewka. Droga Zwierzyniecka, która mogłaby być teoretycznie alternatywą, jest zamknięta z uwagi na jeszcze gorszy jej stan.

Stan techniczny drogi Narewkowskiej od dawna się pogarszał‚ a bieżące remonty nie przynosiły trwałych skutków. Dlatego od lat apelowaliśmy o remont nawierzchni umożliwiający jej stałą poprawę. Poprawa jakości tej drogi pozwoliłaby na znaczną oszczędność czasu, a w przypadku ruchu samochodowego także paliwa oraz pieniędzy, a w szerszej perspektywie środowiska, ograniczając emisję spalin. Rozwiązany zostałby również problem poruszania się po tej drodze pieszo lub rowerem w tumanach kurzu, bądź omijając dziury wypełnione wodą.

Prace rozpoczęły się w 2016 roku po otrzymaniu wszystkich potrzebnych pozwoleń, związanych z ochroną przyrody, w tym także z Naturą 2000. Z tego co nam wiadomo, w przyjętej specyfikacji założono wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego oraz mieszanki mineralno-emulsyjnej mającej w składzie do 4% asfaltu. Nawierzchnia ta ma być położona w najnowszej technologii ,,na zimno”, nie mającej nic wspólnego z ,,laniem” wrzącego asfaltu. Rozpoczęte prace dodatkowo nie wymagają zaburzenia stosunków wodnych ani wycinania drzew, gdyż objęły obszar istniejącej już od dawna drogi.

W tych okolicznościach ze zdumieniem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację o tym, iż część naukowców i organizacji pozarządowych, skierowała pilny apel o zatrzymanie przebudowy tej drogi. Sygnalizowane przy okazji tego apelu obawy o możliwość przekraczania prędkości, a idąc dalej rozliczne kolizje z dużymi zwierzętami, są dla nas zupełnie niezasadne. Zakładana 3,5 metrowa szerokość tej drogi i  ograniczenie do 30km/h oraz ,,mijanki” w naszej ocenie są w stanie skutecznie wymusić zdjęcie nogi z gazu na drodze nie mającej żadnych cech drogi szybkiego ruchu, a nawet cech drogi krajowej. Droga Narewkowska była i będzie nadal lokalną drogą leśną udostępnioną do ruchu.

Jesteśmy zdumieni tak ogromną chęcią zarządzania przez rzeczonych naukowców i organizacje pozarządowe jakością naszego życia. Rozumiemy potrzebę ochrony środowiska naturalnego, jednak czujemy się też jego integralną częścią, dlatego nie rozumiemy, dlaczego odbiera się nam prawo do polepszenia warunków życia. Protestujący zupełnie nie biorą pod uwagę potrzeb lokalnej społeczności.

Jak mamy w regionie Puszczy Białowieskiej stawiać na turystykę, skoro próbuje się nam odebrać możliwość usprawniania podstawowej infrastruktury turystycznej?

Głęboko wierzymy, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem i poszanowaniem interesu ludzkiego. Mamy nadzieję, iż skutkiem tego będzie udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia dla potrzebnej i tak przez nas oczekiwanej inicjatywy remontu drogi Narewkowskiej.

Do momentu powstania tej petycji zebraliśmy 1500 podpisów mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pod listem do Ministerstwa Środowiska.

Prosimy, wesprzyjcie nas swoim podpisem!

Mieszkańcy Regionu Puszczy Białowieskiej

——————————————————————————————————————-

We can’t agree to stop the repair of Narewkowska road!

Our right to decide about the homeregion is constantly breaking. This time ecological organizations, like Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, try to block tourist infrastructure in Białowieża Forest. Moreover, ecological organizations do not respect the needs of local people. Actually, they want to stop the modernization of our extremely important forest road, key one for our everyday life.

Narewkowska road has been available to residents and tourists coming to Białowieża Forest for the purpose of pedestrian, bicycle and car traffic for many years. This road reduces the distance between two important towns in our region from over forty to twenty-two kilometres. It is a key road for us from the perspective of local traffic. There is no other passable road that directly connects the commune of Białowieża with the commune of Narewka. Zwierzyniecka road, which could be a theoretical alternative, is closed due to even worse condition.

The technical condition of Narewkowska road has been deteriorating for a long time and on-going repairs did not bring permanent results. For this reason, we have been applying for surface repairs allowing for its permanent improvement for years. The improvement of quality of this road would allow to save a significant amount of time and, in case of car traffic, also fuel and money which, in a broader perspective, is also beneficial to the environment as it limits flue gas emissions. This solution would also be good for pedestrians and cyclists using this road who are exposed to clouds of dust or need to avoid holes filled with water.

The works started in 2016 upon receipt of necessary permits connected with environmental protection, including Natura 2000. As far as we know, the adopted specifications assumed performance of surface from natural aggregate and mineral-emulsion mixture containing 4% of asphalt. This surface is to be laid with the use of the latest „cold” technology which has nothing to do with „casting” scalding asphalt. Additionally, the commenced works do not disturb water conditions nor require cutting down trees as they cover the area of the road existing for many years.

In these circumstances, with astonishment and disbelief, we received the information that some scientists and non-governmental organisations submitted an urgent appeal to stop the reconstruction of this road. In this appeal, such threats as speeding or even numerous collisions with big animals were signalled, which we find completely groundless. The assumed road width of 3.5 metres and 30 km/h speed limit as well as „pass-by obstacles”, in our opinion, can effectively reduce the speed on the road which does not have any features of a highway or even a national road. Narewkowska road was and will remain a local forest road available for traffic.

We are astonished with the great will to decide on the quality of our life by the said scientists and non-governmental organisations. We understand the need to protect the natural environment, but we also feel that we are its integral part and, for this reason, we do not understand why we are deprived of the right to improve our living conditions. The protesters do not consider the needs of the local community at all.

How should we focus on tourism in Białowieża Forest when we are deprived of the possibility to improve the basic tourist infrastructure?

We strongly believe that our appeal will be met with understanding and respect for human interest. We hope that its result will be provision of any possible support for the initiative of repair of Narewkowska road which is so necessary and awaited.

Before this petition was drafted, 1,500 residents of Białowieża Forest region had already signed the letter to the Ministry of Environment.

Please support us with your signature!

Residents of the Białowieża Forest Region

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 500 głosów 28.10.2018 7:54
Rozpoczęcie zbierania głosów 08.07.2018 11:19

Komentarze: