Nowe drzewa w dobrym stanie! – Wprowadźmy ujednolicone standardy sadzenia drzew w mieście!

DSC02480

Większości problemów, powodujących w przyszłości obumieranie drzew, można uniknąć wprowadzając ujednolicone standardy sadzenia drzew skutkujące poprawą jakości nasadzeń!!!
Adresat:
Prezydent m. st. Warszawy
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

W ciągu ostatnich 5 lat w Warszawie, wyciętych zostało ponad 110 tysięcy drzew (dane z 2016r. z Biura Ochrony Środowiska w Warszawie). Oznacza to, iż dziennie w stolicy znika aż 60 drzew. W zamian za usunięte drzewa posadzonych zostało 50 tysięcy sztuk, czyli ponad 60 tysięcy drzew zniknęło, a ich strata nie została w żaden sposób zrekompensowana. Dodatkowo, drzewa które są nasadzane, często są słabej jakości, niedostosowane do ciężkich miejskich warunków. Większości problemów, powodujących w przyszłości obumieranie drzew, można uniknąć wprowadzając ujednolicone standardy sadzenia drzew skutkujące poprawą jakości nasadzeń!

 

Treść petycji:


Warszawa, dnia 04.10.2016 r.

Wnioskodawca: Fundacja Alter Eko

ul. Trębacka 3

00-074 Warszawa

Adresat petycji: Prezydent m. st. Warszawy

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

PETYCJA

I.  Działając w imieniu Fundacji Alter Eko (dalej: „Wnioskodawca”) na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 Ustawy o petycjach składamy niniejszym petycję w sprawie podjęcia działań w celu zwiększenia skuteczności tzw. „nasadzeń zastępczych” na terenie m. st. Warszawy.

II. Wskazujemy, iż zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy o petycjach nasza petycja składana jest w interesie publicznym.

III. Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotów rozpatrujących petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

1. Wedle informacji medialnych opartych o dane uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej w ciągu ostatnich 5 lat w Warszawie zostało wyciętych ponad sto dziesięć tysięcy drzew. Oznacza to, że średnio codziennie w stolicy znika ich aż sześćdziesiąt! Teoretycznie nie powinno to stanowić problemu, bowiem zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody w zamian za wycięte drzewa powinno się sadzić nowe – tzw. „nasadzenia zastępcze”.

2. W rzeczywistości jednak w zamian za usunięte drzewa posadzonych zostało jedynie pięćdziesiąt tysięcy sztuk. Rachunek jest prosty – ponad sześćdziesiąt tysięcy drzew zniknęło z terenu Warszawy, a ich strata nie została zrekompensowana mieszkańcom. Przyczyny takiego stanu mogą być różne. Z jednej strony, może to wynikać z faktu, iż usunięciu nie każdego drzewa towarzyszyło wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę, a co za tym idzie nie zawsze istniała formalna podstawa do nałożenia obowiązku dokonania nasadzenia zastępczego. Z drugiej jednak strony, przyczyną pogłębiającego się deficytu drzew w mieście może być niska jakość dokonywanych nasadzeń zastępczych lub brak należytej opieki i kontroli nad nowo posadzonymi drzewami.

3. Przeprowadzony przez Fundację Alter Eko monitoring dokonywanych nasadzeń zastępczych wykazał, iż najczęstsze problemy występujące w nowych nasadzeniach to m.in.: uszkadzanie pni drzew przed kosiarki (z powodu braku wymulczowanych, prawidłowo ukształtowanych mis), liczne rany występujące na pniu (przycinanie odrostów i gałęzi), wandalizm (sadzenie zbyt małych sadzonek), nekroza drzew (spowodowana zasoleniem) i przesuszenie gleby. Większości problemów, powodujących w przyszłości obumieranie drzew, można uniknąć wprowadzając ujednolicone standardy sadzenia drzew skutkujące poprawą jakości nasadzeń.

Postulowane działania

4. W związku z obserwowanym stanem faktycznym, który został pokrótce omówiony powyżej, wnosimy o podjęcie następujących działań.

5. Wnosimy o wprowadzenie standardów dotyczących jakości nasadzeń zastępczych. Powinny one znaleźć zastosowanie przez właściwe jednostki organizacyjne m. st. Warszawy przy wydawaniu decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów i nakładających obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych oraz, jeśli nic innego nie wynika z wiążących m. st. Warszawę decyzji administracyjnych, przy dokonywaniu nasadzeń zastępczych przez jednostki m. st. Warszawy.

6. Standard ten powinien przyjmować jako minimum następujące warunki:

6.1. należy prawidłowo dobierać wielkość materiału szkółkarskiego, w sposób zapobiegający zniszczeniu drzew na skutek wandalizmu (obwód drzewa powyżej 20 – 25 cm),

6.2. należy wyeliminować stosowanie cięć redukujących koronę – materiał który jest sadzony powinien mieć odpowiedni pokrój, bez wad zwiększających ryzyko w przyszłości i musi mieć zagojone rany;

6.3. należy odpowiednio przygotować podłoże do warunków odpowiednich dla rozwoju korzeni drzew;

6.4. należy prawidłowo sadzić drzewa, to jest nasadzenie powinno obejmować:  4 paliki zbite w skrzynkę na dwóch wysokościach, wiązanie taśmą  szerokości min. 3 cm, zabezpieczenie przed psami i podkaszarkami plastikową siatką (dół przy palikach), wykonanie misy o średnicy min. 1 m, wymulczowanej  warstwą minimum 5 cm (5-10 cm) przekompostowanej kory z wałem ułatwiającym podlewanie w pierwszym roku po posadzeniu dookoła misy;

6.5. należy prowadzić pielęgnację trwającą optymalnie minimum 5 lat, uwzględniającą regularne podlewanie z użyciem rozwiązania nie gorszego niż worki Treegator;

6.6. glebę w sąsiedztwie drzew należy w tym czasie chronić przed zasoleniem, zagęszczeniem i przekopywananiem na skutek remontów.

7.  Wnosimy o wprowadzenie obowiązku oznakowania drzew nasadzanych w związku z inwestycjami poprzez umieszczanie tabliczek informacyjnych na konstrukcji podtrzymującej drzewo. Tabliczka taka powinna obejmować co najmniej następującą treść:

7.1. gatunek drzewa (nazwa polska i łacińska)

7.2. data wykonania nasadzenia

7.3. numer inwentaryzacyjny drzewa

7.4. wykonawcę nasadzenia (np. nazwa dewelopera, jednostka miejska)

7.5. organ odpowiedzialny za dane drzewo

8. Uzasadniając wniosek o wprowadzenie tego rodzaju tabliczek powszechnie na terenie całego m. st. Warszawy należy na wstępie wskazać, iż tego rodzaju tabliczki już są stosowane w niektórych nasadzeniach na terenie Warszawy realizowanych m.in. przez Zarząd Oczyszczania Miasta.

9. Tabliczka informacyjna ma zarówno wymiar edukacyjny – mieszkańcy mogą zapoznać się z nasadzonym gatunkiem, a także informacyjny – mieszkańcy dowiadują się kto, kiedy i z jakiego powodu posadził drzewo. Jest to szczególnie ważne w przypadku nasadzeń zastępczych i wynikającego z przepisów trzyletniego okresu wstrzymania opłaty za wycinkę, podczas którego drzewa musza zachować żywotność. Oznakowanie drzew ułatwia także podejmowanie interwencji – np. poprzez warszawski telefon interwencyjny 19115 – w przypadku zauważonych problemów, m.in. złamanie drzewa, uszkodzenia przez wandali i uschnięcie.

 

Z wyrazami szacunku, 

w imieniu Fundacji alter eko
Daniela Grzesińska,
Magdalena Krajewska,
Kamila Musiatowicz

 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 50 głosów 15.12.2016 9:40
Rozpoczęcie zbierania głosów 03.11.2016 11:00

Komentarze: