Petycja o ustanowienie podmiotowości świadczeniobiorcy, zapewnienie poszanowania tajemnicy lekarskiej i ochronę wrażliwych danych osobowych

POZINFO

(08.10.2017 - senacka Komisja Zdrowia przyjęła ustawę bez żadnych poprawek) „Lekarz z wszelką słusznością żądać może od chorych spełnienia wszystkiego, co dla zdrowia tych ostatnich wedle jego przekonania jest pożyteczne”. (Uchwała Towarzystwa lekarskiego z XIX wieku)
Adresat:
Kancelaria Senatu ul. Wiejska 6 tel: +48(022)694-24-10, 694-10-55
petycje@senat.gov.pl

Treść petycji:


Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6 tel: +48(022)694-24-10, 694-10-55
http://www.senat.gov.pl/

Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8 tel: +48(022)694-25-00
http://www.sejm.gov.pl/

Kancelaria Prezydenta
ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa tel: +48(022)695-29-00
http://www.prezydent.pl/

 

Petycja o ustanowienie podmiotowości świadczeniobiorcy, zapewnienie poszanowania tajemnicy lekarskiej, ochronę wrażliwych danych osobowych i bezpieczeństwa danych medycznych obywatela – w Ustawie z dnia 27 października 2017 o podstawowej opiece zdrowotnej (ustawa o opiece koordynowanej POZ)

„Lekarz z wszelką słusznością żądać może od chorych spełnienia wszystkiego, co dla zdrowia tych ostatnich wedle jego przekonania jest pożyteczne”.
(Uchwała Towarzystwa lekarskiego z XIX wieku)

 

Kodeks Norymberski wprowadził do prawa i medycyny pojęcie świadomej zgody. W Polsce w przepisy dotyczące świadomej zgody pojawiły się dopiero w 1991 roku.
Szanowni Państwo mamy rok 2017. Czas najwyższy, aby Prawa Pacjenta i Prawa Człowieka zaczęły być przestrzegane.

 
Ustawa z dnia 27 października 2017 r.  o podstawowej opiece zdrowotnej przewiduje zupełny brak podmiotowości pacjenta/świadczeniobiorcy, a nawet zdrowego obywatela, w całym procesie opieki skoordynowanej. Mówi głównie o „przejmowaniu opieki NAD świadczeniobiorcą”, „sprawowaniu opieki NAD świadczeniobiorcą”, ustalaniu zakresu działań wobec świadczeniobiorcy, przekazywaniu informacji o świadczeniobiorcy (również w związku z działaniami profilaktycznymi oraz zbieraniem i przekazywaniem danych wrażliwych). Wszystkie te działania pacjent/świadczeniobiorca ma biernie i posłusznie akceptować a zalecenia wykonywać.

Nie jestem osobą ubezwłasnowolnioną i nie życzę sobie, aby ktokolwiek przejmował opiekę nade mną Oczekuję pełnej decyzyjności, informacji i podmiotowości na każdym etapie korzystania z usług lekarza, jeśli uznam, że takich usług potrzebuję. Mają to być usługi realizowane DLA obywatela/świadczeniobiorcy, a nie przejmowanie nad nim opieki. Świadczenie usług nie może dawać upoważnienia do przejmowania kontroli nad usługobiorcą.

Nie zgadzam się aby moje najwrażliwsze dane osobowe, dane o zdrowiu i chorobach, były przekazywane innym lekarzom, podmiotom leczniczym, instytucjom i organizacjom związanym z opieką zdrowotną, podmiotom edukacyjnym i oświatowym, firmom, fundacjom, stowarzyszeniom – bez mojej świadomej decyzji na każdym etapie tego przekazania. Nie zgadzam się, aby sposób i zakres  przekazywania moich danych ustalał regulamin podmiotu leczniczego. Nie zgadzam się, aby moje dane wrażliwe były telefonicznie, lub za pomocą zwykłej poczty elektronicznej przekazywane innym lekarzom czy instytucjom. To ja decyduję kiedy, komu i jakie moje dane wrażliwe, informacje o moim zdrowiu lub moich chorobach będą przekazywane i w jakim zakresie. Sposób przekazywania danych musi zapewniać ich bezpieczeństwo. Nie zgadzam się, aby nieokreślone i nieznane mi podmioty, administrowały moimi danymi bez mojej wiedzy, zgody i w nieznanym mi zakresie.

Tajemnica lekarska nie jest tajemnica przynależną podmiotom leczniczym. Jest tajemnicą prywatną każdej osoby, osadzoną w bezpośrednich relacjach pacjent – lekarz. Uczestnictwo lekarza w pracy jakiegokolwiek zespołu czy instytucji państwowej lub prywatnej, nie zwalnia go z zachowania tej tajemnicy, bez każdorazowej zgody pacjenta na przekazania ściśle określonego zakresu danych.

                                                                            
Tekst uchwalonej ustawy przekazany do senatu
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1813_u.htm
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1813
Opinia GIODO na temat sposobu przekazywania danych wrażliwych w tej ustawie (druzgocąca) http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/30514110772E8C72C12581B1002FB370/%24File/1813-003.pdf

Proponuję, aby w Rozdziele 1 (Przepisy Ogólne), w Art.3 określającym cele POZ, zrezygnować ze sformułowań :
1)     zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;

2)     koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia;

 I zastąpić je sformułowaniami:

1)     zapewnienie usług opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorcy i jego rodziny;

2)     koordynację usług opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorcy w systemie ochrony zdrowia;

Uzasadnienie:
Precyzyjność języka jakim się posługujemy, jest szczególnie ważna przy tworzeniu prawa. Mimo, że tradycyjnie mówimy o systemie zdrowia jako o systemie opieki zdrowotnej, świadczenie usług zdrowotnych nie jest sprawowaniem opieki nad usługobiorcą/ świadczeniobiorcą. Użycie sformułowania „opieka” wraz z wyrażeniem  „nad świadczeniobiorcą” , wyraźnie wskazuje podległość świadczeniobiorcy wobec świadczeniodawcy.
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, których ma udzielać lekarz lub zespół POZ, nie uprawnia w żaden sposób do ustanawiania podległości usługobiorcy wobec usługodawcy.
Proponuję, aby we wszystkich miejscach, w których w  tekście ustawy pojawia się wyrażenie „nad świadczeniobiorcą”, zastąpić je wyrażeniem „dla świadczeniobiorcy” a sformułowanie  „opieka” lub „sprawowanie opieki” zastąpić sformułowaniem „świadczenia”  lub „usługi” (we właściwej formie gramatycznej).
( w Art.4, Art.6 pkt 3, Art. 12. punkt 1 i 2, )

Przykład: W Art.6 pkt 3
(3. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może sprawować opiekę nad świadczeniobiorcą wyłącznie do ukończenia przez tego świadczeniobiorcę 18. roku życia. )
Proponuję zmienić na:
3. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może świadczyć usługi dla świadczeniobiorcy wyłącznie do ukończenia przez tego świadczeniobiorcę 18. roku życia.

Proponuję zmianę
Art. 10. Punkt 3
g)    numer telefonu,
h)    adres e-mail
na
g)    numer telefonu- nieobowiązkowo,
h)    adres e-mail – nieobowiązkowo
oraz
i)     imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, adres jego miejsca zamieszkania i numer telefonu – w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona;
na
i)     imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, adres jego miejsca zamieszkania i nieobowiązkowo numer telefonu – w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona;

Uzasadnienie:
Nieuprawnionym jest nakładanie  ustawą obowiązku  podawania numeru telefonu lub adresu e-mail, w sytuacji, kiedy nie istnieje obowiązek posiadania telefonu i posiadania adresu e-mail.

 

Proponuję zmianę:
Art. 14. 2
2. Świadczeniodawca wyznacza osobę, do której zadań należy organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.
na
2. Świadczeniodawca wyznacza osobę, do której zadań należy organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie, w zakresie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą, oraz zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.

 

 Proponuję zmianę
Art. 16. 1. Współpraca w ramach podstawowej opieki zdrowotnej polega na stałej wymianie informacji o świadczeniobiorcy oraz podejmowaniu wspólnych działań przez członków zespołu POZ, w zakresie niezbędnym do zachowania zdrowia, profilaktyki, rozpoznawania i leczenia chorób, pielęgnowania oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy.
na
Art. 16. 1. Współpraca w ramach podstawowej opieki zdrowotnej polega na stałej wymianie informacji o świadczeniobiorcy w zakresie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą, oraz podejmowaniu wspólnych działań przez członków zespołu POZ, w zakresie niezbędnym oraz uzgodnionym ze świadczeniobiorcą,  dla zachowania zdrowia, profilaktyki, rozpoznawania i leczenia chorób, pielęgnowania oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy.

Proponuję zmianę
Art.16.2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności rozpoznania, sposobu leczenia, rokowań, ordynowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym okresu ich stosowania i sposobu dawkowania, oraz wyznaczonych wizyt, udzielonych i zaplanowanych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w innych niż podstawowa opieka zdrowotna zakresach świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o świadczeniach.
na
Art.16.2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności rozpoznania, sposobu leczenia, rokowań, ordynowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym okresu ich stosowania i sposobu dawkowania, oraz wyznaczonych wizyt, udzielonych i zaplanowanych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w innych niż podstawowa opieka zdrowotna zakresach świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o świadczeniach. Forma i zakres przekazywanych informacji, musi być każdorazowo uzgodniona ze świadczeniobiorcą.

Proponuję zmianę
Art. 17. 1. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą zespół POZ współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.
na
Art. 17. 1. W ramach profilaktycznych świadczeń  zdrowotnych dla dzieci i młodzieży, zespół POZ współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

Proponuję zmianę:
Art.17.2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega na udzielaniu porad, przekazywaniu informacji, o których mowa w art. 16 ust. 2, oraz podejmowaniu wspólnych działań w celu zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, rozpoznawania i leczenia chorób oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy.
na
Art.17.2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega na udzielaniu porad, przekazywaniu informacji, o których mowa w art. 16 ust. 2, w ramach upoważnienia udzielonego przez świadczeniobiorcę lub ustawowego przedstawiciela, oraz podejmowaniu wspólnych działań w celu zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, rozpoznawania i leczenia chorób oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy, w zakresie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą lub jego ustawowym przedstawicielem.

Proponuję zmianę:
Art. 18. 1. W ramach koordynacji, o której mowa w art. 4, zespół POZ i poszczególni jego członkowie współpracują z:
na
Art. 18. 1. W ramach koordynacji, o której mowa w art. 4, oraz każdorazowo udzielonej przez świadczeniobiorcę odrębnej zgody, zespół POZ i poszczególni jego członkowie współpracują z:

Proponuję zmianę:
Art. 19. Współpraca, o której mowa w art. 16–18, może odbywać się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
na
Art. 19. Współpraca, o której mowa w art. 16–18, może odbywać się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej gwarantujących bezpieczne przekazywanie danych wrażliwych i zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych.

Proponuję zmianę polegającą na usunięciu w całego artykułu:
Art. 21. Szczegółowe zasady organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym przekazywania informacji o tym procesie, określa regulamin organizacyjny świadczeniodawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260).

Uzasadnienie:
Zasady organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych prze lekarza, pielęgniarkę, położną POZ są wystarczająco dokładnie sprecyzowane niniejszą ustawą i innymi ustawami, a przekazywanie informacji nie powinno zależeć od wewnętrznego regulaminu świadczeniodawcy, który najczęściej jest prywatnym podmiotem realizującym działalność gospodarczą.

Proponuję zmianę:
Art. 23. 1. Świadczeniodawcy są obowiązani do monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
na
Art. 23. 1. Świadczeniodawcy, NFZ oraz Minister Zdrowia są obowiązani do monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie:
Sytuacja, w której wyłącznie świadczeniodawcy są zobowiązani do monitorowania jakości udzielanych przez siebie świadczeń, nie gwarantuje bezpieczeństwa pacjentów.

Proponuję zmianę:
Art. 23.punkt 3
3. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria monitorowania jakości świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorców oraz obszary monitorowania, o których mowa w ust. 2.
na
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia, kryteria monitorowania jakości świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorców oraz obszary monitorowania, o których mowa w ust. 2.

Uzasadnienie:
Określenie kryteriów monitorowania jakości świadczeń zakresu  POZ jest niezbędne dla ich prawidłowego i skutecznego  monitorowania.

-w ustawie brakuje precyzyjnego określenia możliwości i formy skutecznej rezygnacji świadczeniobiorcy z opieki koordynowanej POZ,  oraz rezygnacji z usług POZ bez wyboru kolejnego świadczeniodawcy.
-w ustawie brakuje przepisów karnych dla świadczeniodawców, którzy realizują zadania POZ niezgodnie z prawem lub narażając zdrowie i bezpieczeństwo świadczeniobiorców.
-ustawa, w kształcie przedstawionym Senatowi przez Sejm, zamknie pacjentowi możliwość korzystania z niezależnych konsultacji specjalistów.

 

Małgorzata Dźwikowska
                                                    (wraz z osobami wspierającymi petycję)

 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Profile photo of Malgorzata DzwikowskaMalgorzata Dzwikowska

Gdzie i kto będzie przechowywał nasze dane medyczne

https://www.youtube.com/watch?v=Pa8LgWVtJOs&feature=youtu.be

10.11.2017 1:34
Profile photo of Malgorzata DzwikowskaMalgorzata Dzwikowska

Senacka Komisja Zdrowia o POZ. Koncert arogancji. 08.11.2017

http://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

08.11.2017 23:37
Profile photo of Malgorzata DzwikowskaMalgorzata Dzwikowska

http://www.politykazdrowotna.com/24788,dwie-ustawy-zdrowotne-przyjete-przez-senacka-komisje-zdrowia

Senacka Komisja Zdrowia 08.11.2017 przyjęła ustawę odrzucając wszystkie poprawki.
Działamy dalej bo nie ma zgody na likwidację tajemnicy lekarskiej dal wygody personelu medycznego i ułatwienia współpracy między podmiotami leczniczymi i różnymi instytucjami.

08.11.2017 21:52
Zebrano 9000 głosów 07.11.2017 17:41
Zebrano 7000 głosów 06.11.2017 12:58
Zebrano 5000 głosów 05.11.2017 22:18
Profile photo of Malgorzata DzwikowskaMalgorzata Dzwikowska

dołącz do wydarzenia

https://www.facebook.com/events/2000941630149173/?active_tab=discussion
Mało czasu zostało. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się tym projektem już 8 listopada. Na ile ważne jest dla każdego z nas, jaki będzie miał wpływ na swoje leczenie, na wybór lekarza specjalisty, na to kto, komu, gdzie i kiedy będzie udostępniał jego dane o zdrowiu, zabiegach, chorobach, badaniach i wynikach? Czy chcesz aby dostęp do tych danych miały różne podmioty publiczne i prywatne? Bez Twojej wiedzy, każdorazowej zgody, w dowolnym zakresie?

05.11.2017 0:25
Zebrano 2000 głosów 04.11.2017 21:25
Zebrano 1000 głosów 04.11.2017 18:02
Rozpoczęcie zbierania głosów 04.11.2017 13:50

Komentarze: