Po drugiej stronie kominów też żyją ludzie!

czyste_tanie_cieplo

We Wrocławiu planowany jest zakaz ogrzewania węglem i drewnem. Nie chcemy zamiany smogu na zimno w domach – chcemy likwidacji smogu przez czyste spalanie tanich paliw! Nowoczesne kotły i piece pozwalają ograniczyć emisję o ponad 90% bez podnoszenia kosztów ogrzewania.
Adresat:
Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
konsultacje@irt.wroc.pl

Treść petycji:


Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz
Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 

Szanowni Państwo,

 

W pełni popie­ramy koniecz­ność dzia­łań na rzecz poprawy jako­ści powie­trza w całym woje­wództwie dol­no­ślą­skim. Uważamy jednak, że nie może się to odbywać kosztem innych potrzeb fizjologicznych – a taką jest ciepło w domach zimą. Dla­tego sta­now­czo sprze­ci­wiamy się cał­ko­wi­temu zaka­zowi spa­la­nia paliw sta­łych w for­mie i tre­ści zapro­po­no­wa­nej w pro­jek­tach uchwał antysmogowych oraz eliminacji większości kotłów z ręcz­nym zała­dun­kiem paliwa.

Całkowity zakaz ogrzewania paliwami stałymi w spo­sób dotkliwy i trwały pod­niesie koszty ogrze­wa­nia najsłabszej eko­no­micz­nie czę­ści spo­łe­czeń­stwa, która już teraz licznie dotknięta jest ubóstwem energetycznym – w skali kraju w niedogrzanych domach żyje ponad 4 miliony Polaków [1]. Życie w zimnie nie jest tylko dyskomfortem. Niesie ono podobnie fatalne skutki zdrowotne jak oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, z przedwczesnymi zgonami włącznie. W Wielkiej Brytanii szacuje się, że niedogrzane budynki odpowiadają za kilka tysięcy spośród 35 tys. zgonów przypisywanych ogólnie warunkom zimowym [2]. Nikt nie bada skali problemu w Polsce.

Żadna znana nam znana, zarówno odno­sząca się do stanu powietrza we Wro­cła­wiu jak i do miej­sco­wo­ści uzdro­wi­sko­wych – nie brała pod uwagę sce­na­riu­sza wymiany wszyst­kich urzą­dzeń grzew­czych na speł­nia­jące wymogi klas 3, 4, lub 5. wg normy PN-EN 303–5:2012. Nie ma więc pew­no­ści, że wymiana wszyst­kich urzą­dzeń grzew­czych na speł­nia­jące odpowiednie standardy emisyjne nie pozwoliłaby uzy­skać wyma­ga­nej jako­ści powie­trza.

Sce­na­riusze wprowadzenia norm emisyjnych dla urządzeń grzewczych powi­nny być wzięte pod uwagę, bowiem koszt eks­plo­ata­cji kotła na paliwa stałe w 5. kla­sie efek­tyw­no­ści i emi­sji jest wciąż nie­po­rów­na­nie niż­szy od kosz­tów źró­deł cie­pła dopusz­cza­nych przez kon­sul­to­wany pro­jekt uchwały. Dzięki wyż­szej spraw­no­ści koszt ten może być wręcz niż­szy od kosztu eks­plo­ata­cji sta­rego kotła czy pieca. Jed­no­cze­śnie emi­sja zanie­czysz­czeń z nowo­cze­snego kotła na paliwa stałe to mniej niż 10% emi­sji ze sta­rych kotłów w przy­padku kotłów klasy 5./ spełniających wymogi ekoprojektu i nie wię­cej niż 30% emi­sji ze sta­rych kotłów w przy­padku kotłów klasy 3 [3].

Gdyby naukowo dowiedziono, że we Wro­cła­wiu lub innych miej­sco­wo­ściach Dol­nego Ślą­ska jedy­nym moż­li­wym środkiem dla osiągnięcia wymaganego stanu powietrza jest pełny zakaz wyko­rzy­sta­nia paliw sta­łych – jego wpro­wa­dze­niu muszą towa­rzy­szyć powszechnie dostępne dofi­nan­so­wa­nia do wymiany źró­dła cie­pła i przede wszyst­kim bez­ter­mi­nowe dopłaty do pod­wyż­szo­nych kosz­tów ogrze­wa­nia dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Pro­jekty uchwał w obec­nym kształ­cie niczego takiego nie gwa­ran­tują, więc narzucają najmniej zasobnej części społeczeństwa horrendalne z ich perspektywy koszty bez gwarantowanego wsparcia w ich ponoszeniu.

Sprze­ci­wiamy się również wyklu­cza­niu z użytku kotłów z ręcz­nym zała­dun­kiem paliwa (zasypowych). Jest to technicznie bezpodstawny zabieg niesprawiedliwie piętnujący jeden rodzaj urządzeń grzewczych, który dodatkowo winduje koszty zakupu kotła i paliwa. Kryterium dopuszczenia do eksploatacji powinno być spełnianie norm emisyjnych – bez względu na rodzaj urządzenia.

  • W odnie­sie­niu do kotłów zasy­po­wych speł­nia­ją­cych te same kry­te­ria emi­syjne co kotły auto­ma­tyczne nie­prawdą jest stwier­dze­nie jakoby kotły te “nie gwa­ran­to­wały sta­łych para­me­trów pracy insta­la­cji”. Norma PN-EN 303–5:2012 dla spełnienia wymogów emisyjnych wymu­sza eks­plo­ata­cję takich kotłów z mocą nomi­nalną, we współ­pracy ze zbior­ni­kiem aku­mu­lu­ją­cym cie­pło. Trudno o bar­dziej sta­bilne i stałe para­me­try pracy kotła.
  • Spa­la­nie nie­bez­piecz­nych odpa­dów jest fizycznie moż­liwe tak samo w kotłach zga­zo­wu­ją­cych drewno czy kominkach (które pro­jekt uchwały dopusz­cza) jak i w kotłach zasy­po­wych na węgiel lub drewno (któ­rych pro­jekt uchwały nie dopuszcza). Jeśli możliwość spalania niebezpiecznych odpadów ma być kryterium dopuszczenia danego urządzenia, to należy albo zakazać wszystkich urządzeń z ręcznym załadunkiem paliwa, albo wszystkie je dopuścić.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z danymi GUS [4] połowa Polaków zarabia do 2500zł netto miesięcznie. Kotły z ręcznym załadunkiem paliwa, z uwagi na mniej skomplikowaną budowę zawsze pozostaną istotnie tańsze od kotłów automatycznych. Obecnie ceny modeli spełniających kryteria 5. klasy kształtują się na poziomie 3-5 tys. zł podczas gdy kotły automatyczne to wydatek rzędu 8-10 tys. zł. Różnicy w cenie nie powinna zniwelować nawet konieczność instalowania kotła zasypowego w zestawie ze zbiornikiem akumulującym ciepło.
Niezbywalną przewagą kotłów zasypowych jest możliwość spalania szerszej gamy sortymentów węgla i kawałków drewna, co pozwala wybrać najtańsze aktualnie paliwo. Kotły automatyczne na węgiel wymagają jednego ściśle określonego sortymentu węgla, który już teraz należy do najdroższych, zaś kotły zgazowujące drewno zgodnie z zaleceniami producentów powinny spalać głównie drewno liściaste w postaci grubych polan, które jest najdroższym rodzajem drewna opałowego na rynku.

 

Z wyrazami szacunku,
Wojciech Treter

[1] http://ibs.org.pl/news/najnowsza-infografika-ibs-najwazniejsze-fakty-o-ubostwie-energetycznym/

[2] https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/cold_homes_health.pdf

[3] http://www.pie.pl/materialy/_upload/K_CZNNP2015/prezentacje/panel2/KKubica_Czyste_spalanie_Katowice_22062015.pdf

[4] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2014-r-,4,7.html

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 29.08.2017 9:33

Komentarze: