Stop detencji dzieci, czyli pozbawianiu ich wolności!

endcilddetention2

Stanowczo sprzeciwiamy się detencji małoletnich! Co roku kilkaset cudzoziemskich dzieci jest zamykanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, najczęściej w związku z nieuregulowanym statusem pobytowym ich rodziców. Detencja łamie prawo dzieci do edukacji, rozwoju i ochrony zdrowia.
Adresat:
Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów RP
sprm@kprm.gov.pl

FACEBOOK_1 Co roku kilkaset cudzoziemskich dzieci jest zamykanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Mogą w nich przebywać nawet do 2 lat. Wystarczającym powodem do pozbawienia dzieci wolności jest uznanie ich rodziców za niepożądanych w Polsce migrantów lub odrzucenie ich wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Konwencja o Prawach Dziecka zakazuje karania dzieci za czyny ich rodziców i nakazuje kierowanie się najlepszym interesem dziecka we wszystkich działaniach władz publicznych dotyczących małoletnich. Przebywanie w ośrodku strzeżonym wiąże się z faktycznym pozbawieniem wolności. Dzieci nie chodzą do szkoły. Ich dostęp do ochrony zdrowia jest utrudniony. Mają ograniczony kontakt z rówieśnikami i niewielkie możliwości urozmaicenia nadmiaru wolnego czasu. Wszystko to sprawia, że umieszczone tam dzieci nie mogą się rozwijać tak, jak ich rówieśnicy. Odbija się to tragicznie na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym. Niezależnie od warunków panujących w tych ośrodkach, sam pobyt dzieci w izolacji – jak wskazuje Europejski Trybunał Praw Człowieka – powoduje u nich niczym nieuzasadnione cierpienie. Nawet krótkotrwałe umieszczenie dziecka w zamknięciu może doprowadzić do nieodwracalnych skutków w jego psychice i zaburzeń w rozwoju psychicznym. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z innymi organizacjami apeluje o wprowadzenie całkowitego zakazu pozbawiania wolności dzieci cudzoziemców.  

Treść petycji:


Warszawa, 20 listopada 2014 r.

 

Szanowna Pani

Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów RP

 

PETYCJA W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU POZBAWIANIA DZIECI WOLNOŚCI

 

Szanowna Pani Premier,

Wierzymy, że dla Pani – nie tylko jako dla Premier, ale także lekarki –  prawa człowieka, w tym prawa dzieci, są szczególnie ważne. Prawa dziecka są nienaruszalne i nie mogą zależeć od jakiejkolwiek cechy, w tym od narodowości czy pochodzenia etnicznego. Są jednak miejsca w Polsce, w których przestrzeganie praw podstawowych pozostawia wiele do życzenia.

W strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców zamyka się niewinnych ludzi tylko dlatego, że zostali uznani za niepożądanych w Polsce migrantów, i tylko po to, żeby władzom łatwiej było kontrolować zjawisko migracji. Polacy za naruszenia administracyjne nie są izolowani w podobnych miejscach. Szczególnie krzywdzące i karygodne jest przetrzymywanie w zamknięciu dzieci, na co niestety pozwala polskie prawo. Dlatego – w kontekście przypadającej dziś 25. rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka – zwracamy się do Pani Premier z prośbą o zainicjowanie w ustawodawstwie zmian wprowadzających całkowity zakaz detencji dzieci.

Co roku kilkaset cudzoziemskich dzieci, w tym przede wszystkim dzieci uchodźców, zostaje zamkniętych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, gdzie mogą przebywać nawet do 2 lat. Wystarczającym powodem do pozbawienia dzieci wolności jest nieuregulowany pobyt ich rodziców w naszym kraju lub odrzucenie wniosku o nadanie im statusu uchodźcy. Przypomnieć należy, że Konwencja o Prawach Dziecka zakazuje karania dzieci za czyny ich rodziców i nakazuje kierowanie się najlepszym interesem dziecka we wszystkich działaniach władz publicznych dotyczących małoletnich.

Przebywanie w ośrodku strzeżonym wiąże się z faktycznym pozbawieniem wolności. Dzieci nie chodzą do szkoły. Ich dostęp do ochrony zdrowia jest utrudniony. Mają ograniczony kontakt z rówieśnikami i niewielkie możliwości urozmaicenia nadmiaru wolnego czasu. Wszystko to sprawia, że dzieci nie mogą się rozwijać tak, jak ich rówieśnicy. Odbija się to tragicznie na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym. Niezależnie od warunków panujących w tych ośrodkach, sam pobyt dzieci w izolacji – jak wskazuje Europejski Trybunał Praw Człowieka – powoduje u nich niczym nieuzasadnione cierpienie. Nawet krótkotrwałe umieszczenie dziecka w zamknięciu może doprowadzić do nieodwracalnych skutków w jego psychice i zaburzeń w rozwoju psychicznym.

Nie sposób pogodzić niehumanitarnej praktyki zamykania dzieci z zasadami, jakimi powinno kierować się państwo prawa, które w każdym podejmowanym przez siebie działaniu jako naczelną zasadą powinno kierować się dobrem dziecka. Wolność dzieci nie może być ograniczana tylko dlatego, że są cudzoziemcami.

Apelujemy do Pani Premier o wprowadzenie całkowitego zakazu detencji dzieci w Polsce.

———–

Warsaw, November 20th, 2014

 

 Mrs. Ewa Kopacz

The Prime Minister of the Republic of Poland

 

 PETITION AGAINST THE DETENTION OF CHILDREN

 

Mrs. Prime Minister,

We believe that human rights and especially the rights of children are extremely important to  you, not only as the Prime Minister but also as a medical doctor. The rights are inviolable and they cannot be conditional upon  any factor, including ethnic or national descent. But there are places in Poland in which the respect for fundamental rights leaves much to be desired. Innocent people are placed in detention centers for foreigners just because they are considered undesirable migrants, whereas Poles are never  isolated in such places should they commit  administrative infringements. It simply makes it easier for the authorities to control migration. It is extremely unfair and reprehensible to keep children behind bars. Sadly, it is lawful according to the Polish law. Therefore today, as we approach the 25th anniversary of the Convention on the Rights of the Child adopted by the United Nations General Assembly, we make an appeal to you, Mrs. Prime Minister, to initiate changes in legislation introducing a  total prohibition of the detention of children in Poland.

Each year hundreds of  migrant children, mainly refugees, are placed  in detention centers. They can be detained for up to two years. The detention of children does not require particularly valid  reasons: it is enough if their parents stay illegally in our country or had been rejected asylum. It is worth mentioning that the Convention on the Rights of the Child prohibits the punishment of children for the actions of their parents and orders the public authorities to pursue the best interest of children in all their activities in relation to the minors.

Living in detention centers means deprivation of freedom. Children have limited access to education and healthcare. They have few opportunities to socialize with their peers and to diversify the ways they fill their  free time. Consequently, the children cannot grow up as their peers do. It greatly affects their physical and mental health. According to the European Court of Human Rights, the isolation of children exposes them to unnecessary suffering, regardless of the conditions in the detention centers. Even short stay of the child in captivity can cause irreversible effects on their psyche and lead to mental disorders.

There is no way to reconcile the inhumane practice of children detention with the rule of law. Child welfare should be the fundamental principle of the rule-of-law states. Freedom of the children must not be compromised  simply because they are foreigners.

We appeal to you, Mrs. Prime Minister, to end child detention in Poland.

1. Aleksandra Chrzanowska, Witold Klaus, Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska, Maria Niełaczna, Katarzyna Słubik, Zarząd Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP)

 2. Marek Krupiński, Dyrektor Generalny Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF

 3. Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska

 4. Danuta Przywara, Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

 5. Irena Dawid-Olczyk, Prezeska Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

 6. Tomasz Sieniow, Prezes Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa

 7. Katarzyna Przybysławska, Prezeska Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

 8. Agnieszka Kunicka, Dyrektor Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert Polskiej Akcji Humanitarnej

 9. Jacek Kucharczyk, Prezes Fundacji Instytut Spraw Publicznych

 10. Witold Hebanowski, Prezes Fundacji Inna Przestrzeń

 11. Luiza Adajewa, Dyrektor Ośrodka Samopomocy Uchodźców SINTAR

 12. Alicja Borkowska, Prezeska Fundacji Strefa Wolnosłowa

 13. Sylwia Chutnik i Patrycja Dołowy, Prezeska i Wiceprezeska Fundacji MaMa

 14. Aneta Cruz-Kąciak, Stowarzyszenie „Jeden Świat”

 15. Arleta Suchorska, Prezes Fundacji Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM

 16. Joanna Synowiec, Prezeska Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA

 17. Ks. Jan Wróblewski svd, Prezes Fundacji Ośrodek Migranta Fu Shenfu

 18. Katarzyna Kubin, Prezes Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

 19. Agnieszka Kosowicz, Prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne

 20. Anna Dąbrowska, Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber

 21. Ewa Kozdraj, Prezeska Stowarzyszenia Dla Ziemi

 22. Anna Osińska, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce

 23. Daniel Brzeziński, Członek Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Kultury

 24. Karolina Budzik, Członkini Zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka

 25. Anna Szymańska, Prezes Stowarzyszenia OVUM

 26. Maria Książak, Prezeska Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna

 27. Kinga Białek, Członkini Zarządu Fundacji Świat na Wyciągnięcie Ręki

 28. Michał Buchowski, Dyrektor Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

29. Ton Van Anh, Robert Krzysztoń, koordynatorzy Sekcji Cudzoziemskiej Stowarzyszenia Wolnego Słowa

30. Piotr Bystrianin, Prezes Zarządu Fundacji „Ocalenie”.

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Profile photo of Stowarzyszenie Interwencji PrawnejStowarzyszenie Interwencji Prawnej

Dziękujemy za 114 podpisów!

Do tej pory zebraliśmy 114 podpisów pod petycją w sprawie wprowadzenia zakazu detencji dzieci! Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory poparli naszą inicjatywę.

Prosimy o zachęcanie znajomych do składania podpisów i udostępnianie naszej petycji w mediach społecznościowych!

Potrzebujemy Waszej pomocy!

21.11.2014 12:22
Zebrano 100 głosów 21.11.2014 9:08
Zebrano 50 głosów 20.11.2014 17:42
Zebrano 20 głosów 20.11.2014 13:13
Rozpoczęcie zbierania głosów 19.11.2014 13:13

Komentarze: