Stop Kopalni Odkrywkowej w Izerach

izery-1

My, niżej podpisani mieszkańcy i miłośnicy Gór i Pogórza Izerskiego, wnosimy sprzeciw wobec wszelkich planów oraz prób uruchomienia w miejscowości Mała Kamienica kopalni odkrywkowej.
Adresat:
Wojewoda Dolnośląski
wojsekr@duw.pl

Treść petycji:


Wojewoda Dolnośląski

 

My, niżej podpisani mieszkańcy i miłośnicy Gór i Pogórza Izerskiego, wnosimy sprzeciw wobec wszelkich planów oraz prób uruchomienia w miejscowości Mała Kamienica kopalni odkrywkowej leukogranitów, gnejsów i surowców skaleniowych. Wspierając stanowisko gminy Stara Kamienica wyrażone w skardze do SKO, sprzeciwiamy się również wpisaniu złoża tych surowców do Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

 

Obecność wpisanego do studium złoża oraz świadomość związanych z nim zamierzeń inwestycyjnych odbiera mieszkańcom możliwość spokojnego planowania swojej przyszłości w miejscu, w którym żyją, będzie ono również odstraszać wszelkich inwestorów z branży turystycznej, przez co zostanie zniweczony dotychczasowy kierunek rozwoju gminy.

 

Dodatkowo bulwersuje nas fakt, iż złoże zostaje wpisane do studium  z całkowitym zignorowaniem faktu, iż pokrywa się ono z występującym na tym terenie złożem uranu. Wpisywanie do studium złoża surowców skaleniowych bez wskazywania na jego konfliktowość ze względu na występowanie w tym samym miejscu innych, niebezpiecznych pierwiastków i w ten sposób oddawanie go do dyspozycji prywatnego inwestora jest według nas niebezpieczne dla życia i zdrowia mieszkańców. Fakt ten nie powinien był i nie może zostać zignorowany przez P. Wojewodę.

 

Inwestor deklaruje wolę uruchomienia na tym terenie kopalni odkrywkowej wraz z całą jej infrastrukturą techniczną oraz zakładem przeróbczym. Jesteśmy zdecydowanie przeciw takiej inwestycji w miejscu stanowiącym cenny fragment europejskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w miejscu chętnie odwiedzanym przez turystów, a przede wszystkim w miejscu otoczonym siedliskami ludzkimi. Hałas, zapylenie, ciężki transport, obniżenie poziomu i zanieczyszczenie wód gruntowych,oraz inne uciążliwości związane z funkcjonowaniem na tym terenie wielohektarowej odkrywki, na zawsze zniweczą walory tych terenów, które przestaną być także zdrowym i bezpiecznym miejscem dla ludzi. Dostęp do wody i nieskażonego powietrza jest naszym niezbywalnym prawem.

 

Niniejszym wzywamy P. Wojewodę do cofnięcia Zarządzenia Zastępczego nr 2/ 2018 z dnia 11 lipca 2018 w sprawie wpisania udokumentowanego złoża do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica oraz do wzięcia pod uwagę głosu społeczeństwa obywatelskiego przy podejmowaniu jakichkolwiek kolejnych kroków związanych z tą sprawą.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Albert Zawadowski

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 03.09.2018 22:30

Komentarze: