Wstrzymanie realizacji uchwały dot. zmiany modelu naliczania opłat za odbiór odpadów z terenu gminy Radzymin na model oparty na zużyciu wody

3de509a6ed2c8a0c09bc44d3bd2271df

Petycja o wstrzymanie realizacji podjętej 11 marca 2019 roku przez Radę Miejską w Radzyminie uchwały dot. zmiany modelu naliczania opłat za odbiór odpadów z terenu gminy Radzymin na model oparty na średnim miesięcznym zużyciu wody.
Adresat:
Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński
umig@radzymin.pl

Treść petycji:


Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński
pl. Tadeusza Kościuszki 2 05-250 Radzymin
www.radzymin.pl | tel. 22 667 68 00

 

Petycja o wstrzymanie realizacji podjętej 11 marca 2019 roku przez Radę Miejską w Radzyminie uchwały dot. zmiany modelu naliczania opłat za odbiór odpadów z terenu gminy Radzymin na model oparty na średnim miesięcznym zużyciu wody.

 

My, niżej podpisani Mieszkańcy Miasta i Gminy Radzymin, zwracamy się do Pana Burmistrza Radzymina oraz Członków Rady Miejskiej z prośbą o wstrzymanie wykonania uchwały zmieniającej sposób rozliczania opłat za wywóz śmieci dla mieszkańców i uzależniającej te opłaty od zużycia wody oraz informujemy, iż nie zgadzamy się ze stawką za tę usługę, a także przyjętej przeciętnej normy zużycia wody w wysokości 3 m3 na osobę.

Chcemy podkreślić, iż jako mieszkańcy rozumiemy sytuację z „polskim problemem podwyżek” związanych z odbiorem śmieci oraz, być może z próbą „uszczelnienia systemu”. Uważamy jednak, iż rozliczanie kosztów z tym związanych na podstawie zużycia wody jest nie tylko niesprawiedliwe (bo zapewne nie jest tak, że tam, gdzie zużycie wody jest duże, produkuje się najwięcej śmieci), ale jednocześnie boimy się, że spowoduje to negatywny skutek higieniczny, w tym wzrost różnego rodzaju chorób oraz powrót wszawicy w szkołach i przedszkolach. Jak Pan zapewne rozumie na naszym terenie jest to zupełnie uzasadnione. Ludzie przestaną się myć, ale i tak nie przestaną produkować śmieci.

Zarazem w związku z określeniem przeciętnej normy zużycia wody w wysokości 3 m3 na osobę w przypadku nieruchomości niepodłączonych do sieci wodociągowej zwracamy się z pytaniem, w jaki sposób zamierza Pan zweryfikować deklarowaną ilość mieszkańców, gdyż wg nas system wcale nie jest bardziej sprawiedliwy społecznie i wcale skuteczniej nie eliminuje nadużycia, które polegały właśnie na, np. zaniżaniu ilości mieszkańców w deklaracjach. Co więcej, gospodarstwa takie mogą wytwarzać więcej śmieci, ale to inni mieszkańcy, zużywający więcej olicznikowanej wody zapłacą więcej za śmieci, choćby wytwarzali ich mniej.

Jednocześnie uważamy, iż sposób, w jaki Pan, Panie Burmistrzu, zachował się przy podjęciu tak ważnej dla mieszkańców decyzji jest niedopuszczalny w demokratycznym Państwie. Dla większości z nas, Pana przekaz brzmi tak „trzeba zmienić, bo trzeba, podrożało, oszukujecie”, bez rzetelnego uzasadnienia i konsultacji społecznych (bo nie może być uzasadnieniem „ogólnopolska podwyżka”), czy choćby udzielenia rzetelnych  informacji, przy tak ważnych decyzjach.

Owszem, w większości miejscowości w powiecie i w województwie zaistniały podwyżki. Jednak tylko bodajże jedna sięga tak daleko jak w Radzyminie. Nadmienić pragniemy jednocześnie, że nasze stawki są większe niż w Warszawie, gdzie wydawałoby się, iż ryzyko i skala nieuczciwości mieszkańców wydaje się być bardziej prawdopodobna, a ryzyko jej wystąpienia większe (biorąc pod uwagę ilość mieszkańców), niż w Radzyminie (na warszawskiej Ochocie koszt 4-osobowego gospodarstwa to 37 zł za odpady).

W chwili obecnej nie stać nas, mieszkańców Radzymina na ponoszenie kosztów innych, niż rzeczywiste związane z odbiorem odpadów. Bo chociaż jak wszyscy wiemy, kwota opłat ma się bilansować z kosztami, to ustawodawca przewidział możliwość powstania nadwyżki występującej na koniec roku, a nadwyżkę tę sugeruje przeznaczyć na inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami. Dlatego musimy poznać te koszty i plany.

Ponieważ swoimi działaniami dotyczącymi decyzji odnośnie zmiany sposobu rozliczania odbioru odpadów komunalnych jak też stawki zatwierdzonej uchwałą, zarówno Pan Burmistrz jak i Radni Miasta nadużyli zaufania mieszkańców, zwracamy się do Pana o przedstawienie:

przede wszystkim kalkulacji kosztów na rok 2019 dotyczących odbioru odpadów komunalnych, a ponadto:

 1. raportu z nadzoru gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z uwzględnieniem ilości planowanych odpadów w roku 2019 i odpadów faktycznie odebranych z podziałem na poszczególne miesiące w roku 2017 i roku 2018 oraz informacji dotyczącej migracji mieszkańców, ilości oddanych do użytku mieszkań/domów;
 2. raportu uwzględniającego odbiór odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
 3. kosztów funkcjonowania punktów selektywnego odbioru odpadów;
 4. informacji o działaniach zapewniających osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 5. wskazania miejsca (adresu strony) o udostępnieniu na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:
  1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  2. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
  3. osiągniętych przez gminę oraz podmiotach odbierających odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 6. informacji o umowach zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i działań podjętych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy;
 7. przedstawienie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który zgodnie z przepisami powinien określić m.in. „rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
  1. średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
  2. liczby osób korzystających z tych pojemników”;
 8. informacji na temat tego, jakie plany egzekwowania ma Pan i Rada w stosunku do osób, których po prostu nie będzie stać na te opłaty? Które utrzymują się z pomocy OPS czy Caritasu? Czy przewidzieliście Państwo jakieś ulgi i jeśli tak, to jakie? Czy zdajecie sobie sprawę, że wszystko to obciąża podwójnie przeciętnych nas? Raz jest opłata za wodę i ścieki (dość duża, ale ktoś musi zapłacić za inwestycje), dwa – ustalając cenę za odpady w takiej formie i wysokości, że wzrośnie liczba niepłacących oraz zwiększy się ryzyko epidemiologiczne.
 9. umożliwienia zorganizowania weryfikacji tych danych poprzez ich umieszczenie na forach internetowych oraz na stronie internetowej UMiG w sposób widoczny i trwały bez możliwości edycji;
 10. przystąpienia do debaty publicznej na temat (po przedstawieniu informacji wyżej wymienionych);
 11. udzielenia informacji o ilości decyzji wydanych na podstawie §6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 12. zobowiązania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie Sp. z o.o. do przedstawienia danych dotyczących zużycia wody przez gospodarstwa domowe w naszej gminie oraz podania ilości gospodarstw korzystających z usług wodno-kanalizacyjnych oraz ilości osób/gospodarstw pozostających bez podłączenia tych usług.

Rozumiemy, iż temat jest trudny. Intencją naszej petycji jest chęć zrozumienia podstaw Państwa uchwały oraz poszukanie rozwiązań, przynajmniej nie krzywdzących mieszkańców oraz rozpoczęcie nowej ery w Radzyminie, w której Burmistrz i Rada miasta nauczą się prowadzić dialog z mieszkańcami.

 

Niżej podpisani mieszkańcy
Miasta i Gminy Radzymin

 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 200 głosów 21.03.2019 7:17
Zebrano 100 głosów 20.03.2019 14:42
Rozpoczęcie zbierania głosów 14.03.2019 23:16

Komentarze: