Zmieńmy plany na zielone klimaty!Zmieńmy przeznaczenie 2działek z„terenu pod zabudowę”na„tereny zieleni”,tak,aby utworzyć tam ogólnodostępny teren zieleni„Ogrody Mehoffera”.Budżet na nowy park jest–potrzebujemy Waszych głosów!Inaczej szlachetne dęby i ponad 200 innych drzew zostanie wyciętych,a w zamian powstanie betonowa pustynia!
Adresat:
Prezydent m. st. Warszawy
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

Treść petycji:


Warszawa, dnia 20.12.2016 r.

 

Wnioskodawca: Fundacja Alter Eko

ul. Trębacka 3

00-074 Warszawa

 

Prezydent m. st. Warszawy

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

WNIOSEK O ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU NOWODWORY POŁUDNIOWE

 

I. Działając w imieniu Fundacji Alter Eko (dalej: „Wnioskodawca”) na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 Ustawy o petycjach oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: „UPZP”) składamy niniejszym wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Nowodwory Południowe przyjętego Uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 30 października 2014 r. nr XCIII/2383/2014 (dalej: „MPZP”) w zakresie planowanego zagospodarowania działek o numerach ew. 46/1, 47/4 i 50/1 z obrębu 4-01-22 w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

II. Wnosimy o wydzielenie z terenu określonego w MPZP jako C2.2.MW nowego terenu obejmującego działki o numerach ew. 46/1, 47/4 i 50/1 z obrębu 4-01-22 i określenie ich przeznaczenia jako zieleni publicznej urządzonej.

III. W konsekwencji wnosimy dokonanie stosownych zmian na rysunku MPZP oraz w szczególności w treści: § 5 ust. 1 lit. a i e, § 10 ust. 3 lit. d i§ 57 MPZP.

IV. Wskazujemy, iż zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy o petycjach nasz wniosek składany jest w interesie publicznym.

V. Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego wniosek danych osobowych podmiotu wnoszącego wniosek.

UZASADNIENIE

1. Na wstępie należy wskazać, iż niniejszy wniosek jest adresowany do Prezydenta m. st. Warszawy (dalej: „Adresat”), jako do organu właściwego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

2. Ponadto należy zauważyć, iż niniejszy wniosek nie jest sprzeczny z treścią Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy przyjętego Uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. Nr LXXXII/2746/2006.

3.  Przechodząc do merytorycznego uzasadnienia niniejszego wniosku należy wskazać, iż  Mieszkańcy od dłuższego już czasu zwracają się do szeregu instytucji m. st. Warszawy z wnioskami o zagospodarowanie przedmiotowych działek poprzez urządzenie tam ogólnodostępnego terenu zielonego. Wnioski te mają dwojakie uzasadnienie. Po pierwsze, Mieszkańcy dążą do zachowania istniejących wartościowych przyrodniczo terenów zielonych i ochrony ich przed intensywną zabudową w szybko rozwijającej się Dzielnicy. Po drugie, Mieszkańcy pragną dysponować na terenie swojego osiedla ogólnodostępnym i urządzonym terenem zielonym. Rozwiązania sprowadzające się do urządzania terenu zielonego na terenie pozbawionym drzew w sytuacji, gdy teren zadrzewiony ma być przeznaczony pod zabudowę uważają przy tym mało racjonalny.

4. W uzyskiwanych przez Mieszkańców odpowiedziach na ich wnioski wskazywano, iż ewentualna zmiana przeznaczenia zadrzewionych działek 47/4 i 50/1 winna być poprzedzona zmianą MPZP. Z niewiadomych przyczyn wymogu tego nie formułowano w odniesieniu do pozbawionej drzew działki 46/1. W rezultacie złożenie niniejszego wniosku jest konieczne i celowe.

5. W załączeniu przekazujemy treść dotychczas składanych wniosków i uzyskanych odpowiedzi celem zilustrowania działań Mieszkańców i reakcji na nie.

6.  Odnosząc się do treści art. 15 ust. 1 pkt 1-3 UPZP należy wskazać, co następuje.

7.  Wymogi wynikające z art. 1 ust. 2-4 UPZP będą zrealizowane lepiej i pełniej po uwzględnieniu niniejszego wniosku, niż w przypadku, gdyby miało dojść do zabudowy przedmiotowych działek zgodnie z postanowieniami obowiązującego MPZP. Jak to wynika z szeregu uwag przedstawionych podczas procedury planistycznej Mieszkańcy konsekwentnie dążą do zachowania terenu zadrzewionego i przekształcenia go w urządzoną zieleń publiczną. Najbardziej reprezentatywna jest w tym zakresie uwaga numer 8.13, która nie została uwzględniona. Jedynym argumentem przedstawianym na uzasadnienie rozwiązań, które zostały ostatecznie uchwalone, jest zamiar zabudowy zgłaszany przez zarządcę – a więc nawet nie przez właściciela – przedmiotowych gruntów.

8.  Stoi to w jawnej sprzeczności z treścią w szczególności art. 1 ust. 2 pkt 1 i 3 UPZP, które nakazują uwzględnianie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymagań ładu przestrzennego i ochrony środowiska.

9. Nie można też pogodzić przyjętych w MPZP rozwiązań z wymogiem określonym w art. 1 ust. 3 UPZP, zgodnie z którym „Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.”. Skoro bowiem Mieszkańcy wnioskują o zachowanie sposobu zagospodarowania określonych terenów jako terenów zielonych wśród rozrastającej się zabudowy, to głos taki nie powinien być zlekceważony.

10.Z tych względów należy uznać, że proponowana zmiana MPZP w lepszy i pełniejszy sposób przyczyni się do realizacji wymogów określonych w art. 1 ust. 2-4 UPZP.

11.  Zważywszy na datę uchwalenia MPZP odnoszenie się do wyników analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 UPZP może być niewystarczające. Z tego powodu konieczne jest szczególnie uważne odniesienie się przez Prezydenta m. st. Warszawy do niniejszego wniosku o zmianę MPZP.

12. Proponowana zmiana MPZP nie będzie miała znaczącego wpływu na finanse publiczne, w tym budżet gminy. Jedyne koszty, jakie wiążą się z proponowaną zmianą, wynikać będą z koniecznością przygotowania dokumentów planistycznych. Brak oddalonego w czasie i niepewnego przychodu z rozważanej przez m. st. Warszawę sprzedaży działek 47/4 i 50/1 będzie z nawiązką zrekompensowany przez wzrost jakości życia Mieszkańców, przekładający się na oszczędności w szczególności w zakresie opieki zdrowotnej i przychody związane ze zwiększeniem ich produktywności wynikającym z lepszego samopoczucia osiąganemu dzięki życiu w zieleńszej okolicy.

13. Na marginesie należy zauważyć, iż zgodnie z § 10 ust. 1 lit. c MPZP: „W zakresie ochrony i kształtowania zieleni: ustala się zachowanie i ochronę istniejących pojedynczych drzew oznaczonych na rysunku planu”. Wyeliminowanie zabudowy z przedmiotowych działek jest najlepszym i najpewniejszym sposobem na realizację tego postanowienia MPZP. 

 

Z wyrazami szacunku,

Fundacja Alter Eko

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 400 głosów 22.03.2018 11:00
Zebrano 300 głosów 25.02.2017 23:50
Zebrano 200 głosów 26.01.2017 7:47
Zebrano 100 głosów 30.12.2016 15:25
Zebrano 50 głosów 27.12.2016 13:21
Rozpoczęcie zbierania głosów 23.12.2016 18:00

Komentarze: